Choose Skin

ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง

รายการหมวดหมู่
ลำดับ หมวดหมู่ รายละเอียดข่าว ภาพประกอบ ไฟล์แนบ ผู้ประกาศ วันที่ลงประกาศ
Option
344 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯเงิน 1,158,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-08-15 08:53:57 เปิดอ่าน
343 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างทำคู่มือการตรวจสอบภายในสำนังานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-08-15 08:26:56 เปิดอ่าน
342 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะจ้างทำคู่มือการตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-08-15 08:25:30 เปิดอ่าน
341 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-07-31 11:35:56 เปิดอ่าน
340 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างรายนายประสาน ต้นมณีจ้างเดือนกรกฎาคม 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-07-29 15:00:41 เปิดอ่าน
339 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาคิดเลขเป็นของนักเรียนชั้น ป.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-07-29 11:58:01 เปิดอ่าน
338 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-07-29 11:53:42 เปิดอ่าน
337 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-07-29 11:50:57 เปิดอ่าน
336 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-07-29 11:45:27 เปิดอ่าน
335 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-07-29 11:41:41 เปิดอ่าน
334 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-07-29 11:31:12 เปิดอ่าน
333 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-07-29 11:20:40 เปิดอ่าน
332 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-07-29 11:14:56 เปิดอ่าน
331 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-07-29 11:12:42 เปิดอ่าน
330 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-07-29 11:09:15 เปิดอ่าน
329 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-07-29 11:07:29 เปิดอ่าน
328 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี อย่างมีคุณภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-07-27 14:52:45 เปิดอ่าน
324 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญากับห้างหุ้นส่วนจำกัด เงิน 216,500.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-07-26 09:33:14 เปิดอ่าน
323 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญากับบริษัทบี.บี.เค.อินดัสตรี จำกัด เงิน 12,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-07-26 09:30:40 เปิดอ่าน
322 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาครุภัณฑ์ 11 รายการบริษัทโปรมาสเตอร์จำกัดเงิน 314,970.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-07-26 09:29:08 เปิดอ่าน
321 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุโครงการ GREEN SCHOOL CAMP เงิน 5,435.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-07-21 14:02:57 เปิดอ่าน
320 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผูัชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการ GREEN SCHOOL CAMP เงิน 5,435.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-07-21 14:01:09 เปิดอ่าน
319 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ เงิน 1,162,400.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-07-12 09:18:00 เปิดอ่าน
318 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าข้ออ่อน รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-07-10 09:10:51 เปิดอ่าน
317 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าข้ออ่อน รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-07-10 09:09:43 เปิดอ่าน
316 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการ เงิน 1,162,400.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-07-08 15:42:51 เปิดอ่าน
315 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ จำนวนเงิน 1,162,400.-บาท (ยกเลิกลำดับที่ 313-314ใช้ฉบับนี้แทน) รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-07-08 10:29:29 เปิดอ่าน
314 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ จำนวนเงิน 1,162,400.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-07-06 13:46:19 เปิดอ่าน
313 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ จำนวนเงิน 1,162,400.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-07-06 13:21:11 เปิดอ่าน
312 ข่าวประกาศเผยแพร่แผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เงิน 1,162,400.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-07-06 11:28:42 เปิดอ่าน
311 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศข้อมูลสารสำคัญรายการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเงิน 20,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-07-02 08:53:26 เปิดอ่าน
310 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำรายการพระราชพิธีราชาภิเษกเงิน 20,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-07-02 08:52:01 เปิดอ่าน
309 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำป้ายปฎิญญา สพป.เงิน 5,500.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-07-02 08:50:34 เปิดอ่าน
308 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายปฏิญญาสำนักงานเขตสุจริต เงิน 5,500.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-07-02 08:48:32 เปิดอ่าน
307 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างรายนายประสาน ต้นมณีจ้างเดือนมิถุนายน 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-28 15:57:41 เปิดอ่าน
306 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ให้โรงเรียนและสพป.ลำปาง เขต 1 จำนวน 11 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-28 11:05:39 เปิดอ่าน
305 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญากับบริษัทโปรมาสเตอร์ จำกัด จำนเงิน 833,523.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-27 09:08:05 เปิดอ่าน
304 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญากับห้างหุ้นส่วนจำกัด เสมาสยาม จำนวนเงิน 28,175.- บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-21 16:19:18 เปิดอ่าน
303 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญากับบริษัทบริบูรณ์กิจ 1988 จำกัด จำนวนเงิน 115,000.- บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-21 16:17:51 เปิดอ่าน
302 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญากับบริษัทแกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด เงิน 213,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-21 16:16:29 เปิดอ่าน
301 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการความโปร่งใส สพป.ลำปาง เขต 1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-18 14:09:06 เปิดอ่าน
300 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 มกราคม 2562 - มีนาคม 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-15 10:11:36 เปิดอ่าน
299 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-15 10:10:12 เปิดอ่าน
298 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ปริญญา ไชยวรรณ 2019-06-13 14:28:07 เปิดอ่าน
297 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ปริญญา ไชยวรรณ 2019-06-11 11:02:53 เปิดอ่าน
296 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งสำเนาหนังสือเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ ศธ 04131/1508 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-08 11:39:55 เปิดอ่าน
295 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-08 11:37:54 เปิดอ่าน
294 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศและเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-07 15:10:02 เปิดอ่าน
293 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-05 13:54:28 เปิดอ่าน
292 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-05 13:53:17 เปิดอ่าน
291 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-05 13:51:45 เปิดอ่าน
290 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-05 13:49:33 เปิดอ่าน
289 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-05 13:48:19 เปิดอ่าน
288 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-05 13:47:10 เปิดอ่าน
287 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-05 13:44:37 เปิดอ่าน
286 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-05 13:43:05 เปิดอ่าน
285 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-05 13:41:36 เปิดอ่าน
284 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างรายนายประสาน ต้นมณีจ้างเดือนพฤษภาคม 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-03 14:02:03 เปิดอ่าน
283 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 11 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-05-31 16:14:02 เปิดอ่าน
282 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ซื้อครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนในสังกัดและสพป.ลำปาง เขต 1 จำนวน 11 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-05-31 16:10:36 เปิดอ่าน
281 ข่าวประกาศเผยแพร่แผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนในสังกัดและสพป.ลำปาง เขต 1 จำนวน 11 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-05-31 16:06:07 เปิดอ่าน
280 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุุภัณฑ์ให้โรงเรียนในสังกัดจำนวน 12 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-05-29 16:46:17 เปิดอ่าน
279 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างเหมารายเดือน รายนายชนกันต์ จันสุภาเสน รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-05-09 10:58:17 เปิดอ่าน
278 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-05-07 16:35:53 เปิดอ่าน
277 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-05-07 16:34:28 เปิดอ่าน
276 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-05-07 16:33:14 เปิดอ่าน
275 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-05-07 16:31:52 เปิดอ่าน
274 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-05-07 16:30:23 เปิดอ่าน
273 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-05-07 16:28:00 เปิดอ่าน
272 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาค่าจ้างทำโล่โครงการบริหารจัดการขยะฯ เงิน 18,700.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-05-06 12:50:00 เปิดอ่าน
271 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโล่โครงการบริหารจัดการขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมเงิน 18,700.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-05-06 12:46:33 เปิดอ่าน
270 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวเงิน 15,982.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-05-06 12:42:32 เปิดอ่าน
269 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการจัดกิจกรรมฯค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวฯ เงิน 15,982.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-05-06 12:38:41 เปิดอ่าน
268 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมฯและแก้ไขปัญหายาเสพติดเงิน 10,186.- บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-05-06 12:34:10 เปิดอ่าน
267 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมฯ แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเงิน 10,186.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-05-06 12:27:40 เปิดอ่าน
266 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง การรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ปริญญา ไชยวรรณ 2019-05-04 15:56:24 เปิดอ่าน
265 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและปฏิทินปฏิบัติงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ปริญญา ไชยวรรณ 2019-05-04 15:53:13 เปิดอ่าน
264 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างประบปรุงห่อประชุมค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง วิธีประกวดราคา e-bidding ปริญญา ไชยวรรณ 2019-05-04 14:33:24 เปิดอ่าน
263 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่น 3 รายการ ภายใน สพป.ลำปาง เขต 1 วิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-05-04 14:24:56 เปิดอ่าน
262 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างอื่นภายใน สพป.ลำปาง เขต 1 โดยวิธีประกวดราคา e-bidding ปริญญา ไชยวรรณ 2019-05-04 11:48:05 เปิดอ่าน
261 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่นภายใน สพป.ลำปาง เขต 1 ปริญญา ไชยวรรณ 2019-05-04 11:44:06 เปิดอ่าน
260 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างจัดพิมพ์แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และคู่มือการสอบ วิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-05-04 10:38:07 เปิดอ่าน
259 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดพิมพ์แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และคู่มือการสอบโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-05-04 10:35:41 เปิดอ่าน
258 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และคู่มือการสอบโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-05-04 10:17:43 เปิดอ่าน
257 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-05-03 14:56:41 เปิดอ่าน
256 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างรายนายประสาน ต้นมณีจ้างเดือนเมษายน 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-05-01 13:33:40 เปิดอ่าน
255 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์ เงิน 271,900.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-05-01 10:41:05 เปิดอ่าน
254 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์ เงิน 88,088.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-05-01 10:39:34 เปิดอ่าน
253 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์ เงิน 56,500.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-05-01 10:38:03 เปิดอ่าน
252 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการเช่าอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-05-01 10:14:04 เปิดอ่าน
251 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 12 รายการ ครั้งที่ 2 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-04-30 11:38:15 เปิดอ่าน
250 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวเงิน 9,800.- บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-04-20 15:52:15 เปิดอ่าน
249 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวเงิน 9,800.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-04-20 15:50:50 เปิดอ่าน
248 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำป้ายไวนิล เงิน 15,200.- บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-04-20 15:46:30 เปิดอ่าน
247 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล เงิน 15,200.- บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-04-20 15:45:14 เปิดอ่าน
246 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุโครงการพัฒนาการรับนักเรียนเงิน 6,445.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-04-20 15:41:35 เปิดอ่าน
245 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการพัฒนาการรับนักเรียนเงิน 6,445.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-04-20 15:40:05 เปิดอ่าน
244 ข่าวประกาศเผยแพร่แผน ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อครุภัณฑ์ให้โรงเรียนในสังกัด จำนวน 12 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-04-17 15:39:29 เปิดอ่าน
243 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์ 21 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-04-17 15:34:43 เปิดอ่าน
242 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ซื้อครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 12 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-04-11 16:52:51 เปิดอ่าน
241 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 12 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-04-11 16:47:10 เปิดอ่าน
240 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-04-11 10:29:37 เปิดอ่าน
239 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 21 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-04-05 16:21:25 เปิดอ่าน
238 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างรายนายประสาน ต้นมณี รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-04-01 11:59:56 เปิดอ่าน
237 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-03-22 15:58:24 เปิดอ่าน
236 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาค่าซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียนก่อนประถมศึกษา รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-03-20 15:48:41 เปิดอ่าน
235 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 21 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-03-19 15:12:34 เปิดอ่าน
234 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาค่าซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์คิดวิเคราะห์ก่อนประถม รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-03-14 10:30:52 เปิดอ่าน
233 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาค่าซื้อครุภัณฑ์ทีวี 55 นิ้่วและ 40 นิ้ว รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-03-14 10:29:32 เปิดอ่าน
232 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศและเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์ 21 รายการ (ปรับปรุงร่าง) รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-03-13 16:39:01 เปิดอ่าน
231 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O+NET) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-03-13 10:39:41 เปิดอ่าน
230 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-03-13 10:33:58 เปิดอ่าน
229 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มคู่มือการทดสอบความสามารถนักเรียนชั้น ป.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-03-13 10:30:05 เปิดอ่าน
228 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มคู่มือการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้น ป.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-03-13 10:25:20 เปิดอ่าน
227 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-03-13 10:08:38 เปิดอ่าน
224 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุดำเนินการทดสอบความสามารถพื้้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-03-13 09:32:31 เปิดอ่าน
223 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุหมึก เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-03-13 09:23:10 เปิดอ่าน
222 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหมึก เพื่อใช้การปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-03-13 09:17:04 เปิดอ่าน
221 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook พกพา กลุ่มนโยบายและแผน วิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-03-13 09:14:18 เปิดอ่าน
220 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook พกพา กลุ่มนโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-03-13 09:09:31 เปิดอ่าน
219 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ โต๊ะเก้าอี้นักเรียน รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-03-02 14:52:21 เปิดอ่าน
218 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 21 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-03-01 09:46:35 เปิดอ่าน
217 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างนายประสาน ต้นมณี รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-03-01 09:21:00 เปิดอ่าน
216 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์ 21 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-02-28 15:07:17 เปิดอ่าน
213 ข่าวประกาศเผยแพร่แผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้ รร.ในสังกัดและสพป.ลป.1 จำนวน 21 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-02-28 13:43:00 เปิดอ่าน
212 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียนประถมและมัธยม(2) รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-02-25 15:18:21 เปิดอ่าน
211 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-02-25 15:02:51 เปิดอ่าน
210 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียนประถมและมัธยม รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-02-25 11:10:09 เปิดอ่าน
209 ข่าวประกาศเผยแพร่แผน ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนประถมและมัธยม รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-02-25 11:08:00 เปิดอ่าน
208 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้ก่อนประถมศึกษา รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-02-21 13:43:42 เปิดอ่าน
207 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 5 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-02-06 15:18:35 เปิดอ่าน
206 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียนก่อนประถม รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-02-05 10:32:43 เปิดอ่าน
205 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างรายนายประสาน ต้นมณี รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-02-01 13:29:04 เปิดอ่าน
204 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 5 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-01-31 16:26:25 เปิดอ่าน
203 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ซื้อครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 5 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-01-31 16:25:07 เปิดอ่าน
202 ข่าวประกาศเผยแพร่แผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้ รร.ในสังกัด จำนวน 5 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-01-31 16:23:26 เปิดอ่าน
201 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียนก่อนประถม รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-01-30 08:44:50 เปิดอ่าน
200 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนก่อนประถมศึกษา รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-01-30 08:43:19 เปิดอ่าน
199 ข่าวประกาศเผยแพร่แผน ประกาศเผยแพร่แผนการซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนก่อนประถมศึกษา รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-01-30 08:41:43 เปิดอ่าน
198 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-01-21 11:31:52 เปิดอ่าน
197 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการแข่งขันทางวิชาการนานาชาติเงิน 5,300.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-01-21 11:30:06 เปิดอ่าน
196 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตเงิน 35,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-01-21 11:27:20 เปิดอ่าน
195 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตเงิน 35,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-01-21 11:24:23 เปิดอ่าน
194 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาวัสดุโครงการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา 7,386.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-01-21 11:22:52 เปิดอ่าน
193 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเงิน 7,386.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-01-21 11:18:13 เปิดอ่าน
192 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาวัสดุโครงการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา 10,200.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-01-21 11:15:55 เปิดอ่าน
191 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเงิน 10,200.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-01-21 11:13:47 เปิดอ่าน
189 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างเหมา รายนายชนกันต์ จันสุภาเสน รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-01-09 13:14:37 เปิดอ่าน
188 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างเช่าอินเทอร์เน็ต สพป.ลำปาง เขต 1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-01-05 09:57:02 เปิดอ่าน
187 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต สพป.ลำปาง เขต 1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-01-05 09:55:18 เปิดอ่าน
186 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้เข้าระบบ e-GP รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-12-29 12:29:17 เปิดอ่าน
185 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-12-29 11:08:39 เปิดอ่าน
184 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุน้ำดื่มโครงการแข่งขันกีฬาสพฐเกมส์ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-12-26 16:46:01 เปิดอ่าน
183 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างจัดสถานที่โครงการพัฒนาครูศิลปะ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-12-26 16:44:49 เปิดอ่าน
182 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-12-26 16:43:40 เปิดอ่าน
181 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างจัดสถานที่แข่งขัน สพฐ.เกมส์ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-12-26 16:42:19 เปิดอ่าน
180 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพวิทยาศาสตร์ฯ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-12-26 15:42:26 เปิดอ่าน
179 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสถานที่โครงการแข่งกีฬา สพฐ.เกมส์ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-12-26 15:41:01 เปิดอ่าน
178 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งสถานที่ โครงการพัฒนาครูศิลปะ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-12-26 15:39:37 เปิดอ่าน
177 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำดื่มโครงการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-12-26 15:38:11 เปิดอ่าน
176 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 6 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-12-19 14:28:35 เปิดอ่าน
175 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมพร้อมครุภัณฑ์ของค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปริญญา ไชยวรรณ 2018-12-14 16:37:39 เปิดอ่าน
174 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 6 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-12-13 13:36:29 เปิดอ่าน
173 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 6 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-12-11 13:17:38 เปิดอ่าน
172 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างบริการรายเดือนโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-11-30 08:25:45 เปิดอ่าน
171 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมพร้อมครุภัณฑ์ของค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปริญญา ไชยวรรณ 2018-11-19 16:41:58 เปิดอ่าน
170 ข่าวประกาศเผยแพร่แผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครุภัณฑ์ 35 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-11-14 14:49:50 เปิดอ่าน
169 ข่าวประกาศเผยแพร่แผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-11-09 09:56:47 เปิดอ่าน
168 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 ราย สพป.ลำปาง เขต 1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-11-02 14:13:36 เปิดอ่าน
167 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมพร้อมครุภัณฑ์ของค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปริญญา ไชยวรรณ 2018-10-26 15:41:12 เปิดอ่าน
166 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ และทำความสะอาดสถานที่จัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ วิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-10-16 16:15:25 เปิดอ่าน
165 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาตำแต่งสถานที่และทำความสะอาดสถานที่จัดงานมหากรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-10-16 16:11:54 เปิดอ่าน
164 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาจัดสถานที่และทำความสะอาดเพื่อจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ วิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-10-16 15:54:17 เปิดอ่าน
163 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาจัดสถานที่และทำความสะอาดเพื่อจัดงานมหากรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-10-16 15:50:59 เปิดอ่าน
162 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2561) รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-10-09 16:06:32 เปิดอ่าน
161 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-10-09 12:12:57 เปิดอ่าน
160 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์กลุ่มบริหารงานการเงิน จำนวน 2 เครื่อง รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-10-01 13:39:04 เปิดอ่าน
159 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์กลุ่มบริหารงานการเงิน จำนวน 2 เครื่อง รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-10-01 13:36:22 เปิดอ่าน
158 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-10-01 11:25:34 เปิดอ่าน
157 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-10-01 11:23:51 เปิดอ่าน
156 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ NEW DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 16:32:22 เปิดอ่าน
155 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชะการเสนอราคาซื้อวัสดุขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ NEW DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 16:31:02 เปิดอ่าน
154 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 16:28:06 เปิดอ่าน
153 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 16:26:25 เปิดอ่าน
152 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ-3598 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 16:23:49 เปิดอ่าน
151 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนหมายเลข กฉ-3598 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 16:22:24 เปิดอ่าน
150 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มการอบรมปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอนระดับปฐมวัย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 14:59:05 เปิดอ่าน
149 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มการอบรมปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอนระดับปฐมวัย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 14:58:00 เปิดอ่าน
148 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 หนา 70 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 14:55:34 เปิดอ่าน
147 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ NEW DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 14:53:35 เปิดอ่าน
145 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด เอ 4 หนา 70 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 14:46:58 เปิดอ่าน
144 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 หนา 70 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 14:45:52 เปิดอ่าน
143 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมแซมบ้านพักผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 13:20:49 เปิดอ่าน
142 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 13:19:29 เปิดอ่าน
141 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมแซมปั๊มน้ำพุหน้าห้องประชุมมณีโชติรส วิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 13:17:25 เปิดอ่าน
140 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมปั๊มน้ำพุหน้าห้องประชุมมณีโชติรส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 13:16:14 เปิดอ่าน
139 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนหมายเลข บบ-2001 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 13:13:01 เปิดอ่าน
138 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน บบ-2001 ลำปางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 13:02:02 เปิดอ่าน
136 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน บฉ-7712 ลำปางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 12:58:40 เปิดอ่าน
135 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนหมายเลข บฉ-7712 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 12:57:27 เปิดอ่าน
134 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน ม-4109 ลำปางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 12:52:35 เปิดอ่าน
133 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน ม-4109 ลำปางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 12:51:13 เปิดอ่าน
132 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าบ้านพักผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 12:47:31 เปิดอ่าน
131 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาะซ่อมเปลี่ยนะบบสายไฟฟ้าบ้านพัก ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 12:37:55 เปิดอ่าน
130 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมกล้องถ่ายรูป รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-09-26 12:22:31 เปิดอ่าน
129 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมกล้องถ่ายรูป รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-09-26 12:21:42 เปิดอ่าน
128 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุหมึกประจำเดือนกันยายน 2561 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-09-26 12:20:00 เปิดอ่าน
127 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุหมึกประจำเดือนกันยายน 2561 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-09-26 12:18:43 เปิดอ่าน
126 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างทำของที่ระลึก รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-09-24 20:03:36 เปิดอ่าน
125 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะจ้างทำของที่ระลึก รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-09-24 20:02:16 เปิดอ่าน
124 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-09-24 19:59:36 เปิดอ่าน
123 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะจ้างทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-09-24 19:57:40 เปิดอ่าน
122 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำคู่มือการจัดเก็บเอกสารจบการศึกษา รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-09-24 19:53:27 เปิดอ่าน
121 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะจ้างทำคู่มือการจัดเก็บเอกสารจบการศึกษา รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-09-24 19:51:28 เปิดอ่าน
120 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาทำเอกสารหลักเกณฑ์ ว.21 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-09-24 19:47:42 เปิดอ่าน
119 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะจ้างทำเอกสารอบรม ว.21 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-09-24 19:45:36 เปิดอ่าน
118 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโต๊ะเก้าอี้มัธยมศึกษา รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-09-21 21:01:53 เปิดอ่าน
117 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโต๊ะเก้าอี้ก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-09-21 20:59:32 เปิดอ่าน
116 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์การเงิน รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-09-16 22:02:45 เปิดอ่าน
115 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์การเงิน รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-09-16 22:00:12 เปิดอ่าน
114 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-15 18:38:51 เปิดอ่าน
113 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนนเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-15 18:35:48 เปิดอ่าน
112 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุโครงการนิเทศติดตามและประเมินผลคุณภาพการศึกษา ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-15 18:30:58 เปิดอ่าน
111 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการนิเทศติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษา ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-15 18:28:23 เปิดอ่าน
110 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้น ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-15 18:24:52 เปิดอ่าน
109 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียน ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-15 18:18:00 เปิดอ่าน
108 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุหมึกเครื่องถ่ายประจำเดือนสิงหาคม 61 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-09-12 10:55:35 เปิดอ่าน
107 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุหมึกประจำเดือนสิงหาคม 61 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-09-12 10:52:42 เปิดอ่าน
106 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการจ้างงานจัดทำชั้นวางของ 2018-09-12 10:51:08 เปิดอ่าน
104 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำชั้นวางของ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-09-12 10:50:14 เปิดอ่าน
103 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการจ้างงานจัดทำชั้นวางของ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-09-12 10:48:05 เปิดอ่าน
101 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุตรวจสอบหลักสูตรและระเบียบการวัดและประเมินผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-11 12:28:40 เปิดอ่าน
100 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตรวจสอบหลักสูตรและระเบียบการวัดและประเมินผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-11 12:26:34 เปิดอ่าน
99 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุจัดทำรูปเล่มรายงานผลการติดตามและวัสดุสำนักงานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลประกอบการย้ายของข้าราชการครูฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-11 12:24:01 เปิดอ่าน
98 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุจัดทำรูปเล่มรายงานผลการติดตามและวัสดุสำนักงานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำข้อมุลประกอบการย้ายของข้าราชการครู ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-11 11:41:32 เปิดอ่าน
97 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมพัฒนาการด้านสมองด้านการอ่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-11 11:34:41 เปิดอ่าน
96 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมพัฒนาการด้านสมองด้านการอ่าน ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-11 11:32:08 เปิดอ่าน
95 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-09-10 17:42:32 เปิดอ่าน
94 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-09-10 17:39:19 เปิดอ่าน
93 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้้อ โต๊ะ - เก้าอี้ นักเรียน รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-09-05 19:19:04 เปิดอ่าน
92 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาขนย้ายเศษวัสดุ อิฐบล๊อกและเศษปูนพร้อมขนทิ้งบริเวณหลังอาคารกวีพรมโวหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-04 13:59:36 เปิดอ่าน
91 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนย้ายเศษวัสดุ อิฐบล็อกและเศษปูนพร้อมขนทิ้งบริเวณหลังอาคารกวีพรมโวหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-04 13:48:27 เปิดอ่าน
90 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาเก็บสายสื่อสารโทรคมนาคมอาคารทิพย์ช้างสดุดีระเบียงด้านหลัง ห้องประชุมคุรุมนตรี ห้องมณีโชติรส และห้องประชุมบงกชกัลยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-04 13:19:54 เปิดอ่าน
89 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บสายสื่อสารโทรคมนาคมอาคารทิพย์ช้างสดุดีระเบียงด้านหลัง ห้องประชุมคุรุมนตรี ประชานิรมิตร และห้องบงกชกัลยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-04 12:22:28 เปิดอ่าน
88 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุตรวจประเมินผลงาน 30,528 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-08-31 12:09:47 เปิดอ่าน
87 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในการทำเอกสารผลงานวิชาการ 30,528 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-08-31 12:06:57 เปิดอ่าน
86 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุตรวจประเมินผลงาน 25,900 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-08-31 12:02:04 เปิดอ่าน
85 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุในการจัดทำเอกสารตรวจประเมินผล 25,900 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-08-31 11:59:07 เปิดอ่าน
84 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างจัดทำโล่รางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นทีการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-31 10:20:49 เปิดอ่าน
83 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำโล่รางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-31 10:18:13 เปิดอ่าน
82 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์สำหรับจัดทำรูปเล่มรายงานการติดตามกลุ่มนโยบายและแผนและบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-31 10:14:30 เปิดอ่าน
81 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหมึกปริ้นเตอร์สำหรับจัดทำรูปเล่มรายงานการติดตามกลุ่มนโยบายและแผน และบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-31 10:11:45 เปิดอ่าน
80 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรปฐมวัยศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-31 10:04:37 เปิดอ่าน
79 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-31 09:59:50 เปิดอ่าน
78 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุสำหรับจัดทำเอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน Boot Camp โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-31 09:54:59 เปิดอ่าน
77 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบนเรียน Boot Camp โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-31 09:49:59 เปิดอ่าน
76 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญซื้อวัสดุโครงการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-08-30 20:36:05 เปิดอ่าน
75 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุโครงการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-08-30 20:33:17 เปิดอ่าน
74 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ตสน. สพป.ลำปาง1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-08-30 20:28:14 เปิดอ่าน
73 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ตสน. สพป. ลำปาง1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-08-30 20:21:49 เปิดอ่าน
72 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุทำความสะอาดรถยนต์ส่วนกลางและอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-29 18:34:14 เปิดอ่าน
71 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุทำความสะอาดรถยนต์ส่วนกลางและอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-29 18:32:07 เปิดอ่าน
70 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อหมึกพิมพ์ที่ใช้ในการพิมพ์ OBEC LINE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-29 18:28:46 เปิดอ่าน
69 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ที่ใช้การพิมพ์ OBEC LINE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-29 18:26:37 เปิดอ่าน
68 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินและนิเทศการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-29 18:23:35 เปิดอ่าน
67 ข่าวประกาศผู้ชนะ ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับการประชุมกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินและนิเทศการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-29 18:16:29 เปิดอ่าน
66 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-29 18:11:53 เปิดอ่าน
65 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-29 18:09:22 เปิดอ่าน
64 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุเพื่อจัดทำเครื่องมือการนิเทศและจัดระบบการนิเทศแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-29 18:05:32 เปิดอ่าน
63 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อจัดทำเครื่องมือการนิเทศและจัดระบบการนิเทศแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-29 18:02:51 เปิดอ่าน
62 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี (DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-29 17:56:00 เปิดอ่าน
61 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโยลีการศึกษาทางไกล DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-29 17:52:45 เปิดอ่าน
60 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 300 รีมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-29 17:49:08 เปิดอ่าน
59 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 300 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-29 17:46:09 เปิดอ่าน
58 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปี 2561 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-08-23 13:40:58 เปิดอ่าน
57 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-23 11:22:49 เปิดอ่าน
56 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-23 11:20:01 เปิดอ่าน
55 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางโต๊ะเก้าอี้นักเรียน รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-08-22 12:40:59 เปิดอ่าน
54 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะจ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-08-22 08:36:07 เปิดอ่าน
53 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-08-22 08:33:54 เปิดอ่าน
52 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนค์ส่วนกลาง หมายเลข นข 5294 ลป รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-08-22 08:30:49 เปิดอ่าน
51 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข 5294 ลป รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-08-22 08:27:14 เปิดอ่าน
50 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการคุณธรรม สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-21 17:07:36 เปิดอ่าน
49 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการคุณธรรม สพฐ. จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-21 17:04:48 เปิดอ่าน
48 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุในการประชุมวางแผนนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-21 16:59:41 เปิดอ่าน
47 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในการประชุมวางแผนและนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-21 16:49:19 เปิดอ่าน
46 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี (DLTV และ DLIT) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-21 16:45:00 เปิดอ่าน
45 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี (DLTV และ DLIT) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-21 16:39:47 เปิดอ่าน
44 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะวัสดุโครงการพัฒนาบุคลากร สพป.ลป.1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-08-21 11:28:25 เปิดอ่าน
43 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาบุคลากร สพป.ลป.เขต1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-08-21 11:25:58 เปิดอ่าน
42 ข่าวประกาศเผยแพร่แผน ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-08-20 21:30:29 เปิดอ่าน
41 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-15 18:14:54 เปิดอ่าน
40 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุหมึกถ่ายเอกสาร ปจด. มิ.ย. 61 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-08-14 22:55:30 เปิดอ่าน
39 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุหมึกถ่ายเอกสาร ปจด. กค. 61 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-08-14 22:53:27 เปิดอ่าน
38 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-08-14 22:50:55 เปิดอ่าน
37 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซ่อมรถยนต์หมายเลข กธ 2467 ลป รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-08-14 22:48:13 เปิดอ่าน
36 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญโครงการ DLTV DLIT รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-08-14 22:43:22 เปิดอ่าน
35 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มิย. กค. สค. 2561 ไม่ผ่านระบบ e- GP รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-08-14 22:38:32 เปิดอ่าน
34 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 จำนวน 2 รายการ ไม่ผ่านระบบ e- GP รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-08-14 22:33:50 เปิดอ่าน
33 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมิถุนายน 2561 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-08-14 22:25:24 เปิดอ่าน
32 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-08-14 22:22:47 เปิดอ่าน
31 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้้้อวัสดุโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-08-14 22:12:32 เปิดอ่าน
30 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะซ่อมรถยนต์หมายเลข กธ 2467 ลป รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-08-14 22:02:14 เปิดอ่าน
29 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะโครงการ DLTV DLIT รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-08-14 21:53:58 เปิดอ่าน
28 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักงานฯ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-01 10:04:51 เปิดอ่าน
27 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-01 10:00:51 เปิดอ่าน
26 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำต้นแบบส่งเสริมการอ่านโครงการส่งเสริมและพัมนาคุณภาพชีวิตฯ (งบพัฒนาจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-07-24 14:36:38 เปิดอ่าน
25 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติกการการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ไปสู่การปฏิบัติ ปริญญา ไชยวรรณ 2018-07-16 09:43:08 เปิดอ่าน
24 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนในไตรมาสที่ 3 (เมษายน -มิถุนายน 2561) รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-07-15 10:26:44 เปิดอ่าน
23 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน พ.ค. และ มิ.ย 2561 ไม่ผ่านระบบ e- GP รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-07-13 11:34:41 เปิดอ่าน
22 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-07-13 10:30:07 เปิดอ่าน
21 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-07-13 10:28:43 เปิดอ่าน
20 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการทำข้อมูลสารสนเทศ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-07-13 10:26:56 เปิดอ่าน
19 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุโครงการทำข้อมูลสารสนเทศ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-07-13 10:25:08 เปิดอ่าน
18 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหมึกถ่ายเอกสาร ปจด. พ.ค. 61 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-07-13 10:22:57 เปิดอ่าน
17 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุหมึกถ่ายเอกสาร ปจด. พ.ค. 61 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-07-13 10:18:54 เปิดอ่าน
16 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-07-13 10:16:13 เปิดอ่าน
15 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-07-13 10:14:15 เปิดอ่าน
14 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-07-13 10:10:57 เปิดอ่าน
13 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญจ้างถ่ายเอกสาร รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-07-13 10:07:25 เปิดอ่าน
12 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางในการก่อสร้างฐานกิจกรรมลูกเสือภายในค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-07-05 13:05:32 เปิดอ่าน
11 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บมุมโครงการประชุมปฏิบัติการหลักสูตรปฐมวัย ปริญญา ไชยวรรณ 2018-07-04 18:12:51 เปิดอ่าน
10 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) ปริญญา ไชยวรรณ 2018-07-04 18:11:27 เปิดอ่าน
9 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ปริญญา ไชยวรรณ 2018-07-04 18:09:23 เปิดอ่าน
8 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์งานอาคารสถานที่ ปริญญา ไชยวรรณ 2018-07-04 18:08:04 เปิดอ่าน
7 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานกลุ่มนิเทศและกลุ่มบริหารงานการเงินฯ ปริญญา ไชยวรรณ 2018-07-04 17:59:37 เปิดอ่าน