Choose Skin

ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง

รายการหมวดหมู่
ลำดับ หมวดหมู่ รายละเอียดข่าว ภาพประกอบ ไฟล์แนบ ผู้ประกาศ วันที่ลงประกาศ
Option
166 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ และทำความสะอาดสถานที่จัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ วิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-10-16 16:15:25 เปิดอ่าน
165 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาตำแต่งสถานที่และทำความสะอาดสถานที่จัดงานมหากรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-10-16 16:11:54 เปิดอ่าน
164 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาจัดสถานที่และทำความสะอาดเพื่อจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ วิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-10-16 15:54:17 เปิดอ่าน
163 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาจัดสถานที่และทำความสะอาดเพื่อจัดงานมหากรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-10-16 15:50:59 เปิดอ่าน
162 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2561) รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-10-09 16:06:32 เปิดอ่าน
161 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-10-09 12:12:57 เปิดอ่าน
160 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์กลุ่มบริหารงานการเงิน จำนวน 2 เครื่อง รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-10-01 13:39:04 เปิดอ่าน
159 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์กลุ่มบริหารงานการเงิน จำนวน 2 เครื่อง รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-10-01 13:36:22 เปิดอ่าน
158 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-10-01 11:25:34 เปิดอ่าน
157 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-10-01 11:23:51 เปิดอ่าน
156 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ NEW DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 16:32:22 เปิดอ่าน
155 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชะการเสนอราคาซื้อวัสดุขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ NEW DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 16:31:02 เปิดอ่าน
154 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 16:28:06 เปิดอ่าน
153 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 16:26:25 เปิดอ่าน
152 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ-3598 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 16:23:49 เปิดอ่าน
151 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนหมายเลข กฉ-3598 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 16:22:24 เปิดอ่าน
150 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มการอบรมปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอนระดับปฐมวัย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 14:59:05 เปิดอ่าน
149 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มการอบรมปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอนระดับปฐมวัย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 14:58:00 เปิดอ่าน
148 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 หนา 70 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 14:55:34 เปิดอ่าน
147 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ NEW DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 14:53:35 เปิดอ่าน
145 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด เอ 4 หนา 70 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 14:46:58 เปิดอ่าน
144 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 หนา 70 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 14:45:52 เปิดอ่าน
143 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมแซมบ้านพักผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 13:20:49 เปิดอ่าน
142 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 13:19:29 เปิดอ่าน
141 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมแซมปั๊มน้ำพุหน้าห้องประชุมมณีโชติรส วิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 13:17:25 เปิดอ่าน
140 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมปั๊มน้ำพุหน้าห้องประชุมมณีโชติรส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 13:16:14 เปิดอ่าน
139 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนหมายเลข บบ-2001 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 13:13:01 เปิดอ่าน
138 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน บบ-2001 ลำปางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 13:02:02 เปิดอ่าน
136 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน บฉ-7712 ลำปางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 12:58:40 เปิดอ่าน
135 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนหมายเลข บฉ-7712 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 12:57:27 เปิดอ่าน
134 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน ม-4109 ลำปางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 12:52:35 เปิดอ่าน
133 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน ม-4109 ลำปางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 12:51:13 เปิดอ่าน
132 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าบ้านพักผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 12:47:31 เปิดอ่าน
131 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาะซ่อมเปลี่ยนะบบสายไฟฟ้าบ้านพัก ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 12:37:55 เปิดอ่าน
130 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมกล้องถ่ายรูป รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-09-26 12:22:31 เปิดอ่าน
129 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมกล้องถ่ายรูป รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-09-26 12:21:42 เปิดอ่าน
128 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุหมึกประจำเดือนกันยายน 2561 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-09-26 12:20:00 เปิดอ่าน
127 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุหมึกประจำเดือนกันยายน 2561 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-09-26 12:18:43 เปิดอ่าน
126 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างทำของที่ระลึก รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-09-24 20:03:36 เปิดอ่าน
125 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะจ้างทำของที่ระลึก รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-09-24 20:02:16 เปิดอ่าน
124 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-09-24 19:59:36 เปิดอ่าน
123 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะจ้างทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-09-24 19:57:40 เปิดอ่าน
122 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำคู่มือการจัดเก็บเอกสารจบการศึกษา รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-09-24 19:53:27 เปิดอ่าน
121 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะจ้างทำคู่มือการจัดเก็บเอกสารจบการศึกษา รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-09-24 19:51:28 เปิดอ่าน
120 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาทำเอกสารหลักเกณฑ์ ว.21 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-09-24 19:47:42 เปิดอ่าน
119 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะจ้างทำเอกสารอบรม ว.21 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-09-24 19:45:36 เปิดอ่าน
118 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโต๊ะเก้าอี้มัธยมศึกษา รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-09-21 21:01:53 เปิดอ่าน
117 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโต๊ะเก้าอี้ก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-09-21 20:59:32 เปิดอ่าน
116 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์การเงิน รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-09-16 22:02:45 เปิดอ่าน
115 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์การเงิน รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-09-16 22:00:12 เปิดอ่าน
114 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-15 18:38:51 เปิดอ่าน
113 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนนเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-15 18:35:48 เปิดอ่าน
112 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุโครงการนิเทศติดตามและประเมินผลคุณภาพการศึกษา ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-15 18:30:58 เปิดอ่าน
111 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการนิเทศติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษา ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-15 18:28:23 เปิดอ่าน
110 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้น ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-15 18:24:52 เปิดอ่าน
109 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียน ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-15 18:18:00 เปิดอ่าน
108 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุหมึกเครื่องถ่ายประจำเดือนสิงหาคม 61 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-09-12 10:55:35 เปิดอ่าน
107 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุหมึกประจำเดือนสิงหาคม 61 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-09-12 10:52:42 เปิดอ่าน
106 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการจ้างงานจัดทำชั้นวางของ 2018-09-12 10:51:08 เปิดอ่าน
104 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำชั้นวางของ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-09-12 10:50:14 เปิดอ่าน
103 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการจ้างงานจัดทำชั้นวางของ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-09-12 10:48:05 เปิดอ่าน
101 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุตรวจสอบหลักสูตรและระเบียบการวัดและประเมินผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-11 12:28:40 เปิดอ่าน
100 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตรวจสอบหลักสูตรและระเบียบการวัดและประเมินผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-11 12:26:34 เปิดอ่าน
99 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุจัดทำรูปเล่มรายงานผลการติดตามและวัสดุสำนักงานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลประกอบการย้ายของข้าราชการครูฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-11 12:24:01 เปิดอ่าน
98 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุจัดทำรูปเล่มรายงานผลการติดตามและวัสดุสำนักงานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำข้อมุลประกอบการย้ายของข้าราชการครู ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-11 11:41:32 เปิดอ่าน
97 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมพัฒนาการด้านสมองด้านการอ่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-11 11:34:41 เปิดอ่าน
96 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมพัฒนาการด้านสมองด้านการอ่าน ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-11 11:32:08 เปิดอ่าน
95 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-09-10 17:42:32 เปิดอ่าน
94 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-09-10 17:39:19 เปิดอ่าน
93 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้้อ โต๊ะ - เก้าอี้ นักเรียน รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-09-05 19:19:04 เปิดอ่าน
92 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาขนย้ายเศษวัสดุ อิฐบล๊อกและเศษปูนพร้อมขนทิ้งบริเวณหลังอาคารกวีพรมโวหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-04 13:59:36 เปิดอ่าน
91 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนย้ายเศษวัสดุ อิฐบล็อกและเศษปูนพร้อมขนทิ้งบริเวณหลังอาคารกวีพรมโวหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-04 13:48:27 เปิดอ่าน
90 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาเก็บสายสื่อสารโทรคมนาคมอาคารทิพย์ช้างสดุดีระเบียงด้านหลัง ห้องประชุมคุรุมนตรี ห้องมณีโชติรส และห้องประชุมบงกชกัลยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-04 13:19:54 เปิดอ่าน
89 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บสายสื่อสารโทรคมนาคมอาคารทิพย์ช้างสดุดีระเบียงด้านหลัง ห้องประชุมคุรุมนตรี ประชานิรมิตร และห้องบงกชกัลยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-04 12:22:28 เปิดอ่าน
88 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุตรวจประเมินผลงาน 30,528 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-08-31 12:09:47 เปิดอ่าน
87 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในการทำเอกสารผลงานวิชาการ 30,528 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-08-31 12:06:57 เปิดอ่าน
86 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุตรวจประเมินผลงาน 25,900 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-08-31 12:02:04 เปิดอ่าน
85 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุในการจัดทำเอกสารตรวจประเมินผล 25,900 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-08-31 11:59:07 เปิดอ่าน
84 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างจัดทำโล่รางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นทีการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-31 10:20:49 เปิดอ่าน
83 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำโล่รางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-31 10:18:13 เปิดอ่าน
82 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์สำหรับจัดทำรูปเล่มรายงานการติดตามกลุ่มนโยบายและแผนและบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-31 10:14:30 เปิดอ่าน
81 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหมึกปริ้นเตอร์สำหรับจัดทำรูปเล่มรายงานการติดตามกลุ่มนโยบายและแผน และบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-31 10:11:45 เปิดอ่าน
80 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรปฐมวัยศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-31 10:04:37 เปิดอ่าน
79 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-31 09:59:50 เปิดอ่าน
78 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุสำหรับจัดทำเอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน Boot Camp โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-31 09:54:59 เปิดอ่าน
77 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบนเรียน Boot Camp โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-31 09:49:59 เปิดอ่าน
76 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญซื้อวัสดุโครงการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-08-30 20:36:05 เปิดอ่าน
75 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุโครงการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-08-30 20:33:17 เปิดอ่าน
74 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ตสน. สพป.ลำปาง1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-08-30 20:28:14 เปิดอ่าน
73 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ตสน. สพป. ลำปาง1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-08-30 20:21:49 เปิดอ่าน
72 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุทำความสะอาดรถยนต์ส่วนกลางและอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-29 18:34:14 เปิดอ่าน
71 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุทำความสะอาดรถยนต์ส่วนกลางและอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-29 18:32:07 เปิดอ่าน
70 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อหมึกพิมพ์ที่ใช้ในการพิมพ์ OBEC LINE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-29 18:28:46 เปิดอ่าน
69 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ที่ใช้การพิมพ์ OBEC LINE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-29 18:26:37 เปิดอ่าน
68 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินและนิเทศการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-29 18:23:35 เปิดอ่าน
67 ข่าวประกาศผู้ชนะ ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับการประชุมกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินและนิเทศการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-29 18:16:29 เปิดอ่าน
66 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-29 18:11:53 เปิดอ่าน
65 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-29 18:09:22 เปิดอ่าน
64 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุเพื่อจัดทำเครื่องมือการนิเทศและจัดระบบการนิเทศแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-29 18:05:32 เปิดอ่าน
63 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อจัดทำเครื่องมือการนิเทศและจัดระบบการนิเทศแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-29 18:02:51 เปิดอ่าน
62 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี (DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-29 17:56:00 เปิดอ่าน
61 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโยลีการศึกษาทางไกล DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-29 17:52:45 เปิดอ่าน
60 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 300 รีมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-29 17:49:08 เปิดอ่าน
59 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 300 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-29 17:46:09 เปิดอ่าน
58 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปี 2561 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-08-23 13:40:58 เปิดอ่าน
57 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-23 11:22:49 เปิดอ่าน
56 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-23 11:20:01 เปิดอ่าน
55 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางโต๊ะเก้าอี้นักเรียน รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-08-22 12:40:59 เปิดอ่าน
54 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะจ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-08-22 08:36:07 เปิดอ่าน
53 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-08-22 08:33:54 เปิดอ่าน
52 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนค์ส่วนกลาง หมายเลข นข 5294 ลป รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-08-22 08:30:49 เปิดอ่าน
51 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข 5294 ลป รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-08-22 08:27:14 เปิดอ่าน
50 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการคุณธรรม สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-21 17:07:36 เปิดอ่าน
49 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการคุณธรรม สพฐ. จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-21 17:04:48 เปิดอ่าน
48 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุในการประชุมวางแผนนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-21 16:59:41 เปิดอ่าน
47 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในการประชุมวางแผนและนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-21 16:49:19 เปิดอ่าน
46 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี (DLTV และ DLIT) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-21 16:45:00 เปิดอ่าน
45 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี (DLTV และ DLIT) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-21 16:39:47 เปิดอ่าน
44 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะวัสดุโครงการพัฒนาบุคลากร สพป.ลป.1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-08-21 11:28:25 เปิดอ่าน
43 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาบุคลากร สพป.ลป.เขต1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-08-21 11:25:58 เปิดอ่าน
42 ข่าวประกาศเผยแพร่แผน ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-08-20 21:30:29 เปิดอ่าน
41 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-15 18:14:54 เปิดอ่าน
40 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุหมึกถ่ายเอกสาร ปจด. มิ.ย. 61 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-08-14 22:55:30 เปิดอ่าน
39 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุหมึกถ่ายเอกสาร ปจด. กค. 61 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-08-14 22:53:27 เปิดอ่าน
38 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-08-14 22:50:55 เปิดอ่าน
37 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซ่อมรถยนต์หมายเลข กธ 2467 ลป รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-08-14 22:48:13 เปิดอ่าน
36 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญโครงการ DLTV DLIT รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-08-14 22:43:22 เปิดอ่าน
35 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มิย. กค. สค. 2561 ไม่ผ่านระบบ e- GP รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-08-14 22:38:32 เปิดอ่าน
34 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 จำนวน 2 รายการ ไม่ผ่านระบบ e- GP รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-08-14 22:33:50 เปิดอ่าน
33 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมิถุนายน 2561 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-08-14 22:25:24 เปิดอ่าน
32 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-08-14 22:22:47 เปิดอ่าน
31 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้้้อวัสดุโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-08-14 22:12:32 เปิดอ่าน
30 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะซ่อมรถยนต์หมายเลข กธ 2467 ลป รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-08-14 22:02:14 เปิดอ่าน
29 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะโครงการ DLTV DLIT รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-08-14 21:53:58 เปิดอ่าน
28 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักงานฯ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-01 10:04:51 เปิดอ่าน
27 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-08-01 10:00:51 เปิดอ่าน
26 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำต้นแบบส่งเสริมการอ่านโครงการส่งเสริมและพัมนาคุณภาพชีวิตฯ (งบพัฒนาจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-07-24 14:36:38 เปิดอ่าน
25 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติกการการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ไปสู่การปฏิบัติ ปริญญา ไชยวรรณ 2018-07-16 09:43:08 เปิดอ่าน
24 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนในไตรมาสที่ 3 (เมษายน -มิถุนายน 2561) รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-07-15 10:26:44 เปิดอ่าน
23 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน พ.ค. และ มิ.ย 2561 ไม่ผ่านระบบ e- GP รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-07-13 11:34:41 เปิดอ่าน
22 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-07-13 10:30:07 เปิดอ่าน
21 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-07-13 10:28:43 เปิดอ่าน
20 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการทำข้อมูลสารสนเทศ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-07-13 10:26:56 เปิดอ่าน
19 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุโครงการทำข้อมูลสารสนเทศ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-07-13 10:25:08 เปิดอ่าน
18 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหมึกถ่ายเอกสาร ปจด. พ.ค. 61 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-07-13 10:22:57 เปิดอ่าน
17 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุหมึกถ่ายเอกสาร ปจด. พ.ค. 61 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-07-13 10:18:54 เปิดอ่าน
16 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-07-13 10:16:13 เปิดอ่าน
15 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-07-13 10:14:15 เปิดอ่าน
14 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-07-13 10:10:57 เปิดอ่าน
13 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญจ้างถ่ายเอกสาร รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-07-13 10:07:25 เปิดอ่าน
12 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางในการก่อสร้างฐานกิจกรรมลูกเสือภายในค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-07-05 13:05:32 เปิดอ่าน
11 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บมุมโครงการประชุมปฏิบัติการหลักสูตรปฐมวัย ปริญญา ไชยวรรณ 2018-07-04 18:12:51 เปิดอ่าน
10 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) ปริญญา ไชยวรรณ 2018-07-04 18:11:27 เปิดอ่าน
9 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ปริญญา ไชยวรรณ 2018-07-04 18:09:23 เปิดอ่าน
8 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์งานอาคารสถานที่ ปริญญา ไชยวรรณ 2018-07-04 18:08:04 เปิดอ่าน
7 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานกลุ่มนิเทศและกลุ่มบริหารงานการเงินฯ ปริญญา ไชยวรรณ 2018-07-04 17:59:37 เปิดอ่าน