สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ถนนลำปาง-งาว ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 -::- www.lpg1.go.th

ทันข่าว ทันเหตุการณ์ กับสถานการณ์ปัจจุบัน

การอบรมการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV Teletraining (รอบบ่าย)

การอบรมการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV Teletraining

รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 12/2562 ประจำวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562
กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้ ▶แนวทางการขับเคลื่อนของ สพป.ลำปาง เขต 1 ▶การยอมรับและการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ▶ห้องเรียนภาษาอังกฤษและจีน ▶ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ ▶ห้องคอมพิวเตอร์ ICT ▶ห้องเรียนสร้างอาชีพ ▶ห้องเรียนดนตรี ▶ห้องเรียนกีฬา ▶ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป. ลำปาง เขต 1


สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ครู (10 มิ.ย.) และความต้องการวิชาเอกตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มี ในสถานศึกษาที่ขาดเกณฑ์ ปีการศึกษา 2562

เปิดอ่าน

สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ครู (10 มิ.ย.) และความต้องการวิชาเอกตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มี ในสถานศึกษาที่ขาดเกณฑ์ ปีการศึกษา 2562

30 เม.ย. 62  72

รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Natioal Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Natioal Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

2019-04-30   99

สพป.ลำปาง เขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดอบรม เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"

วันที่ 27 เมษายน 2562 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1 สพป.ลำปาง เขต 2 สพป.ลำปาง เขต 3 และสพม. เขต 35 จำนวน 1,200 คน เข้าร่วมการอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจากหลักสูตร จิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/2561 รุ่น“เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความรู้ ความเข้าใจ การเป็นจิตอาสา สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีงาม ตามนโยบายของ สพฐ. โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง

2019-04-27   13

แบบกรอกคุณสมบัติ โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

แบบกรอกคุณสมบัติ โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

2019-04-01   55

เรื่อง ฟอร์มสำหรับเลื่อนเงินเดือน+คำถาม-คำตอบครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)

เรื่อง ฟอร์มสำหรับเลื่อนเงินเดือน+คำถาม-คำตอบครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)

2019-03-18   169

[2018-12-03] คู่มือค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ปี 2562 View : 201

[2018-10-31] คู่มือการจ้าง ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 View : 267

[2018-06-12] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA 2018 View : 311

[2018-06-06] ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต DLTV DLIT ในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง View : 165

[2018-06-06] ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP) View : 118

[2018-06-05] ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหมึก จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง View : 112

[2018-06-05] ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับห้องน้ำ-ห้องสุขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง View : 104

[2018-06-05] ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง View : 111

[2019-04-30] สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ครู (10 มิ.ย.) และความต้องการวิชาเอกตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มี ในสถานศึกษาที่ขาดเกณฑ์ ปีการศึกษา 2562 View : 20

[2019-03-18] เรื่อง ฟอร์มสำหรับเลื่อนเงินเดือน+คำถาม-คำตอบครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) View : 74

[2019-02-20] ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เรื่องตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม View : 69

[2019-01-10] การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู View : 181

[2019-01-10] บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ประจำปี 2562 (ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 9 – 29 มกราคม 2562) พร้อมปฏิทินการดำเนินการย้าย View : 217

[2018-11-07] กฏ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู View : 140

[2018-11-01] ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม ประกาศ ณ 29 ตุลาคมค 2561 View : 203

[2018-08-16] คำชี้แจงเลื่อนขั้น 1 ตค.61 + ฟอร์มดำเนินการ View : 173

[2019-01-03] นโยบายการรับนักเรียน 2562 สังกัด สพป.ลำปาง เขต 1 View : 104

[2019-01-03] ทร.14 เด็กเกิด 2555 เข้า ป.1 ปี 2562 View : 65

[2019-01-03] แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 View : 52

[2019-01-03] เขตพื้นที่บริการระดับก่อนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด สพป.ลำปาง เขต 1 (ข้อมูล ณ มกราคม 2562) View : 57

[2018-12-19] นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2562 View : 60

[2018-06-21] รายชื่อนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการเข้าเรียนในสังกัด สพป.ลำปาง เขต 1 ปีการศึกษา 2561 View : 261

[2018-06-06] แบบ พฐ. การศึกษาภาคบังคับ View : 144

[2018-06-06] คู่มือปฏิบัติงานการจัดการศึกษาทางเลือกที่จัดโดยครอบครัว (Home School) View : 115
นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
ประวัติส่วนตัว


นายสมเกียรติ ปงจันตา
นายสมเกียรติ ปงจันตา
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
 
นางวรางคณา  ไชยเรือน
นางวรางคณา ไชยเรือน
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

นายสมคิด ธรรมสิทธิ์
นายสมคิด ธรรมสิทธิ์
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

 
   

 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

แบบประเมินความพึงพอใจ

คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการของเรามากแค่ไหน ?

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
พอใช้
น้อย

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

0.35

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

0.35

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

0.35

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 54.87.61.215
Online อยู่ : 9
วันนี้ 121
เมื่อวานนี้ 200
เดือนนี้ 3,334
ปีนี้ 26,280
รวมทั้งหมด 41,524
Record: 464 (23.01.2019)
( Counter 23-05-2019 )