รายงานการเลือกหลักสูตรพัฒนาครู โครงการคูปองพัฒนาครู ปีงบประมาณ 2561 สพป.ลำปาง เขต 1

กำหลังโหลด...

 แจ้งจำนวนข้าราชการครูที่ลงทะเบียนแสดงความต้องการพัฒนาตนเองในหลักสูตรที่สนใจ (Booking)

ลำดับ CourseNo CourseName CourseCategory CourseTarget NumOfBooking ค่าลงทะเบียน หลักสูตร จัดการข้อมูล
1 611041008 เทคนิคการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ปฐมวัย 4.0 (ระดับพื้นฐาน) ภาษาอังกฤษ มูลนิธิเพื่อการศึกษา 1 5,000
2 611161009 การจัดการในชั้นเรียนระดับปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสำปาง 48 240,000
3 611161050 การพัฒนาทักษะกระบวนการสืบเสาะทาง วิทยาศาสตร์ เรื่อง ความลับของพืช ระดับปฐมวัย ปฐมวัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 6,136
4 611161074 การสอนแบบโครงการในระดับปฐมวัย ปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสำปาง 41 205,000
5 611161103 ปลุกพลังครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21ด้วยเทคนิค การบูรณาการสื่อ เพลง เกม นิทาน สำหรับเด็ก ปฐมวัย ปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราซภัฏมหาสารคาม 1 3,500
6 611161107 วิจัยในชั้นเรียนปฐมวัย ปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสำปาง 26 130,000
7 612011064 เสริมทักษะการคิดยกผลสัมฤทธิ้ทางการเรียน วทยาศาสตร์ และการทดสอบระดับชาติ ((ว-NET) และนานาชาติ(PISA) ผ่านกระบวนการสืบเสาะโดย ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ อิงตามตัวชี้วัดหลักสูตร ปรับปรุง 2560 วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 3 14,700
8 611131004 เทคนิคการสอนศีลปะ(ทัศนคิลบี)แบบ BBL เพื่อ พัฒนาจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับ ครูปฐมวัย ดิลปะศึกษา โรงเรียนสอนดิลปะตึกนํ้าชลบุรี 1 3,180
9 611151006 ระบบการสอนปฐมวัย ตามแบบญี่ป่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จำกัด 1 5,050
10 611161019 การจัดทำสื่อการสอน สร้างพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนและปฐมวัย ปฐมวัย บริษัท แมคเอ็ดดูกา จำกัด 4 14,800
11 611161045 การพัฒนาครูสอนปฐมวัยในการจัดกิจกรรมบูรณา การวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปฐมวัย บริษัท เงินทองพะเนิน จำกัด 1 4,670
12 611161055 การพัฒนานวัตกรรมการเรียน!เพื่อยกระดับ คุณภาพการจัดการเรียนและการสอนอย่าง สร้างสรรค์ สำหรับครูปฐมวัย ปฐมวัย โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 2 6,480
13 611161056 การพัฒนานวัตกรรมการเรียน!สำหรับเด็กปฐมวัย ปฐมวัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านเฮา2017 1 3,940
14 611161068 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยที่ ส่งเสริมศักยภาพการคิด....สู่ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ปฐมวัย โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1 3,240
15 611161109 ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย ปฐมวัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านเฮา2017 4 14,320
16 611181006 ดนตรีสู่การพัฒนาเด็กปฐมวัย บูรณาการสาระ คณะครุศาสตร์ 2 5,520
17 612011003 STEM เซิงปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ระดับประถม (แบบผสมสื่อ ออนไลน้) วิทยาศาสตร์ บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั้น จำกัด 1 5,330
18 612011010 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิ สตม์ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์1ช่วยสอน กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 24 76,320
19 612011013 การประดิษฐ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์อย่างง่ายสำหรับ ครูประถมศึกษา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 9,140
20 612011038 การพัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์จากวัสดุรอบตัว วิทยาศาสตร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที ที ศรีเอทีฟ 1 3,620
21 612011040 การเรียนรู้โดยการออกแบบ : สะเต็มสำหรับ ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วิทยาลัย การศึกษา ม.พะเยา 6 20,880
22 612011068 หลักสูตรอบรมเซิงบูรณาการเพื่อพัฒนาครู วิทยาศาสตร์สู่ยุค Education 4.0 : ระดับ ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์ ศูนย์บรีการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4 15,840
23 612012002 STEM กับการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับครูวิทยาศาสตร์รดับประถมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราซภัฏเชียงราย 2 6,580
24 612012007 การทำโครงงานวิทยาศาสตร์จากวัสดุในธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที ที ศรีเอทีฟ 1 4,640
25 612012009 การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระดับกลาง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 1 6,710
26 612021002 “ครูยุค 4.0 สอนคณิตศาสตร์ให้สนุก ด้วยเกม คณิตศาสตร์ Hands-on” คณิตศาสตร์ บริษัท นานมีบุ๊คส์ อนโนเวชั้น จำกัด 4 12,840
27 612021010 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วย ของเล่นและเกม คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 4 9,440
28 612021012 การจัดกิจกรรมการเรียน!โดยใช้สื่อ เกม และ อุปกรณ์คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาความสามารถ ด้าน คำนวณ (Numeracy) และทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 คณิตศาสตร์ บริษัท ไอซัดเซส เทรนนิ่ง จำกัด 5 31,050
29 612021020 การพัฒนาการจัดการเรียน!คณิตศาสตร์ที่เน้นการ แก้ปีญหาโดยการสร้างชุมซนการเรียน!เซิงวิชาชีพ คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 30 217,500
30 612021031 การพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ ในการ ส่งเสริมทักษะการแก้ปีญหา โดยใช้ [ชิ!(วคิด การศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) คณิตศาสตร์ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2 7,400
31 612021033 การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้เพื่อส่งเสริมการรู้จำนวน (Numeracy) ของ นักเรียนประถมศึกษา คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 2 5,000
32 612021043 การสอนคณิตศาสตร์สำหรับครูที่ไม่จบเอก คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ดดูเคชั้น 3 9,900
33 612021050 เทคนิคการยกระดับผลสัมฤทธิ้ทางการเรียนกลุ่ม สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ ประถมศึกษา โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning คณิตศาสตร์ บริษัท นายฉบับ จำกัด 1 4,500
34 612021054 เทคนิคและสื่อการสอนคณิตศาสตร์สำหรับครู ประถมศึกษาด้วยกระบวนการ STEM ศึกษา ระดับประถมศึกษา คณิตศาสตร์ บริษัท นายฉบับ จำกัด 1 4,500
35 612031002 การแก้บีญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษให้ยั่งยืนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา ภาษาไทย โรงเรียนบ้านหนองแก 8 36,000
36 612021059 พื้นฐานการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ สำหรับศตวรรษที่ 21 ระดับประถมศึกษา คณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน 1 6,900
37 612021071 หลักสูตรอบรมเซิงบูรณาการเพื่อพัฒนาครู คณิตศาสตร์สู่ยุค Education 4.0 : ระดับ ประถมศึกษา คณิตศาสตร์ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 5 21,500
38 612022010 การออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ ศอนสำหรับครูคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 7 20,370
39 612031006 การจัดการสื่อการเรยนการสอนคิจิทัลวิชา ภาษาไทย ในชั้นเรียน ประถมศึกษา สู่เครือข่าย ชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ ยุค Thailand4.0 ภาษาไทย บริษัท คิดส่ เวิลดมีเดีย กรุ๊ป จำกัด 1 4,180
40 612031007 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว Active Learning โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอน ภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูประถมศึกษา ภาษาไทย บริษัท เอ็ดเทค ครีเอชั่น จำกัด 2 6,200
41 612031009 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครู 4.0 : ภาษาไทยระดับประถมศึกษา ภาษาไทย ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 3 11,340
42 612031010 การผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับผู้เรียน ระดับประถมศึกษา ภาษาไทย ห้างห้0นส่วนจำกัด เพื่อครู 1 3,350
43 612031014 การพัฒนาการอ่าน และเขียน ๔ เดือนอ่านออก เขียนได้โดยใช้กิจกรรม อ่าน เขียน เรียนสนุก ภาษาไทย บริษัท ไอซ'คเซส เทรนนิ่ง จำกัด 6 34,680
44 612031024 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรยนรู้แบบ Active Learningสู่ประเทศไทย4.0 ด้วยกระบวนการ GPAS สำหรับครูระดับประถมศึกษา ภาษาไทย ศูนย Active Leraning Center (ALC) 2 7,040
45 612031030 การพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อยกระดับ มาตรฐานวิทยฐานะครูสายงานการสอน กลุ่ม สาระการเรยนรู้ภาษาไทย ภาษาไทย ห้างห้0นส่วนจำกัด เพื่อครู 1 3,100
46 612031034 การพัฒนาสมรรถนะครูการจัดการเรยนรู้เพื่อ พัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียน สื่อ ความโดยใช้การสอนคิดแบบหมวก 6 ใบ กลุ่ม สาระการเรยนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษา ภาษาไทย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรนครินทรวิโรฒ 1 3,920
47 612031037 การพัฒนาสมรรถนะครูการจัดการเรยนรู้ ภาษาไทยให้อ่านเก่งเขียนเก่ง ด้วยกระบวนการ เรยนรู้แบบ Active Learning กลุ่มสาระการเรยนรู้ ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ภาษาไทย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรินครินทรวิโรฒ 2 7,840
48 612031038 การพัฒนาสมรรถนะครูการจัดการเรยนรู้อย่างมิ ความสุขเพื่อแก้ป'ญหาการอ่าน และการเขียน ภาษาไทย โดยใช้เพลง และเกม ระดับประถมศึกษา ภาษาไทย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรินครินทรวิโรฒ 18 70,560
49 612031046 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษาและวรรณคดีไทย สำหรับครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา : การ จัดการเรยนรู้สู่ผู้เรยน ภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธึสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 4 15,560
50 612031061 การอบรมเชิงปฎิบัติการ เทคนิคการสอนและการ สร้างสื่อการสอน กลุ่มสาระการชียนเภาษาไทย สำหรับครูระดับประถมศึกษา ภาษาไทย บริษัท วิชวัน อินโป จำลัด 19 35,150
51 612031068 การออกแบบการชียนรู้แบบบูรณาการภาษาไทย เพื่อพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห่ เชียนของผู้ชียน ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ 3 5,880
52 612031070 การออกแบบกิจกรรมการชียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ การคิด ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 1 2,315
53 612031082 เทคนิคการจัดกิจกรรมภาษาไทยแบบ active learning: เพื่มพูนทักษะการอ่าน การคิดและการ เชียน ภาษาไทย บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จำกัด 4 24,000
54 612031084 เทคนิคการยกระดับผลส้มฤทธทางการชียนกลุ่ม สาระการชียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษาโดย การจัดการชียนรู้แบบ Active Learning ภาษาไทย บริษัท นายฉบับ จำกัด 1 3,775
55 612031099 ชียนสุข สนุกโน้ต สร้างนักชียนให้จดบันทึกเพื่อ เพิ่มผลส้มฤทธิ้ทางการชียนจากกระบวนการ Brain-Base Learning (BBL) และ VAK-Leaming เพื่อเข้าสู่สังคมการชียนรู้อย่างยั่งยืน ศตวรรษที่21 สำหรับวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา ภาษาไทย บริษัท ศูนย์ความรู้พี่จุพา จำลัด 1 4,420
56 612033002 หลักสูตรแกอบรมเชิงปฎิพัติการ: การพัฒนา สมรรถนะครู 4.0 ตามแนวทางของ ว 21 ร่วมกับ การโค้ชแบบผสมผสาน PLC: เรื่อง การวดและ ประเมินผล การวิจัย และสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี กลุ่มสาระการเร่ยนรู้ภาษาไทย ระดับสูง ภาษาไทย ท้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาครู 4.0 1 4,290
57 612041004 7 เคล็ดลับจาก “พลังสมอง,, และนวัตกรรมเพื่อ พัฒนาการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษใน ศตวรรษที่ 21 ตามกรอบมาตรฐานความสามารถ ทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (CEFR) ภาษาอังกฤษ บริษัท นิว โฮม ออฟ โนวัเลดจัจำกัด 1 4,340
58 612041005 BBL ออกแบบการเร่ยนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับ ประถมศึกษา ภาษาอังกฤษ เบรน เบสดั เคิร์นนง ไทยแลนด์ : บริษัท ธารป้ญญา จำกัด 21 78,750
59 612041008 การจัดกิจกรรมการเร่ยนการสอนภาษาอังกฤษใน ยุคศตวรรษที่ 21 โดยใช้หลักการของเกมสำหรับ ครูประถมศึกษา ภาษาอังกฤษ บริษัท ไทยอินฟ่อร์ฌชั้นพับคิชชี้งซิสเต็มส่จำกัด 2 10,400
60 612041011 การจัดกิจกรรมการเร่ยนรู้และการประเมินผลตรง ต าม ตัวชี้วัด เพื่อ ยก ระดับ ผ ลสัม ฤทธทา งก ารเร่ยน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษ บริษัท แม็คเอ็ดดูกา จำกัด 1 3,070
61 612041017 การพัฒนาการจัดการเรยนรู้ด้ายกิจกรรมค่าย วิชาการ(ภาษาอังกฤษ) เพื่อการเรยนรู้อย่างมิ ความสุข ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 1 3,680
62 612041028 การพัฒนาทักษะการศอนแบบโครงงานของ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาด้วย กระบวนการ Active Leaning And 21st Century Education ภาษาอังกฤษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพลินวิชาการ 1 4,740
63 612041036 การพัฒนาสมรรถนะครูสอนภาษาอังกฤษด้านการ จัดกิจกรรมการเรียน! ภาษาอังกฤษตามหลักการ สอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 4,400
64 612041038 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน!ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ประถมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 20 82,000
65 612041040 การสอนการสื่อสารภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ด้วยหลักการของสมอง ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยา เขตบางเขน) 1 3,200
66 612041042 การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ บริษัท สยามนอเลจ ทรานสเฟอร์ เซนเตอร์ จำกัด 1 4,400
67 612041045 การอบรมเซิงปฏิบัติการด้านการอ่านและเขียนคา เป็นภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องตามขั้นตอนของโฟ นิคส์ ภาษาอังกฤษ บริษัท สยามนอเลจ ทรานสเฟอร์ เซนเตอร์ จำกัด 1 4,700
68 612041052 ครูเก่ง นักเรียนฉลาด: พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ครูระดับประถมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 3,400
69 612102002 การจัดการเรียน!และการจัดทำโครงงานการบูร ณาการแหล่งเรียนรูเาสิ่งแวดล้อมเพื่อ ส่งเสริม ทักษะอาชีพสำหรับผู้เรียนระดับการศึกษาขั้น พื้นฐานในชุมชนท้องถิ่น การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 4,500
70 612121005 การจัดกิจกรรมการเรียน!พลศึกษาพลศึกษาแบบ Active learning สุขศึกษาและพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยา เขตบางเขน) 1 3,500
71 612151052 หลักสูตรการอบรมครูผู้นัานันทนาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 5 22,500
72 612181012 การจัดการชั้นเรียนยุคดจิทัล บูรณาการสาระ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราซภัฏเชียงราย 8 36,000
73 613031004 การจัดการเรียนการสอนอัจฉรียะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียน!ภาษาไทย ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น:ระดับพื้นฐาน ภาษาไทย บริษัท ไอเวิลด์ จำกัด 1 5,000
74 613031011 การพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียน!ภาษาไทย เสรีมสร้างการอ่าน การเขียนเซิงวิเคราะห์และการ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวคิดการใช้ปญหาเป็น ฐานประกอบสื่อเทคโนโลยี การเรียน!แบบเซิงรุก การใช้เหตุผลสะท้อนความคิด สถานการณ์จำลอง และหลักปรัช ภาษาไทย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 4,900
75 612101025 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนเในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับ ประถมศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 19 77,900
76 612101046 หลักสูตร สนุกดับการเขียนโปรแกรมควบคุม หุ่นยนต์พื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร กองพัฒนาศักยภาพชุมชน และทุนมนุษย์ 5 30,000
77 612111007 การจัดการเรียนรู้เซิงรุกแบบรวมพลังบูรณาการ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : แนวทางสร้างเด็ก 4.0 ของครูสังคมศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 2,800
78 612111055 หลักสูตรอบรมเซิงบูรณาการเพื่อพัฒนาครูลังคมสู่ ยุค Education 4.0 : ระดับประถมศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3 15,000
79 612121006 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครู 4.0 : สุข ศึกษาและพลศึกษาระดับประถมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 1 4,200
80 612151044 สมองกับการเรียนรู้: แนวทางการประเมินและ ช่วยเหลือนักเรียนสำหรับครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บริษัท ศูนย์พัฒนาวิชาการบูรพา จำกัด 1 2,800
81 612181066 การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ครูมือ อาชีพ สำหรับช่วงชั้นประถมศึกษา บูรณาการสาระ บริษัท อมรินทร์ บัด เซ็นเตอร์ จำกัด 3 16,200
82 612181090 การสร้างชุมซนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อการ สร้างวัฒนธรรมการเรียน!ที่ยั่งยืนในโรงเรียน บูรณาการสาระ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราซภัฏเชียงราย 3 13,200
83 612181095 การสร้างสรรค์กิจกรรมและชุมซนการเรียนรู้ทาง วิชาชีพ (PLC) ตามแนวคด Play and Learn เพื่อ ส่งเสริมทักษะการคดในศตวรรษที่ ๒๑ บูรณาการสาระ คณะครุศาสตร์ 2 10,800
84 612181121 เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียน!สะเต็มศึกษา บูรณาการสาระ บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จำกัด 1 5,400
85 612182005 กลยุทธ์การแก้ปีญหาทางการศึกษาในระดับ ประถมศึกษา บูรณาการสาระ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราซภัฏลำปาง 50 115,000
86 612182014 การบูรณาการการเรียน!ในชั้นเรียนให้สนุกสนาน ผ่านกิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหว บูรณาการสาระ ห.จ.ก. บี.พี เพื่อการพัฒนาบุคลากรและส่งเสรีม มาตรฐานการศึกษา 1 3,800
87 612183002 การประเมนเพื่อการเรียน!ในศตวรรษที่ ๒๑ บูรณาการสาระ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ 7 49,000
88 612183004 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียน! Active Learning ระดับประถมศึกษา เพื่อการก้าวสู่ ประเทศไทย 4.0 บูรณาการสาระ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ 17 113,900
89 612291013 การพัฒนาทักษะการสอนสำหรับครูวิชาวิทยาการ คำนวณด้วยโปรแกรมประยุกต์แสดรชสำหรับ นักเรียนระดับประถมศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 1 3,000
90 612291019 การสร้างสื่อการสอนเอน้เมชั้นอย่างง่าย ด้วย โปรแกรมดิจิทัลมัลติมีเดีย สาระเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาความคํด สร้างสรรค์ของผู้เรียน สำหรับครูผู้สอนวิชา คอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี บริษัท โมด โซสู1ชั้น จำดัด 1 6,100
91 612292006 การเรียนการสอน วทยาการคำนวณ Computing science ในโรงเรียน สำหรับครูประถมศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำนักบริการคอมพิวเตอร์ 1 7,300
92 612991008 การควบคุมตนเอง อื่นๆ บริษัท สยามนอเลจ ทรานสเฟอร์ เซนเตอร์ จำกัด 1 3,200
93 612991024 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ในการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับครูคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา อื่นๆ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราซภัฏสำปาง 29 69,600
94 612991031 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนสำหรับครู อื่นๆ บริษัท ศูนย์พัฒนาวิชาการบูรพา จำกัด 17 32,300
95 613011044 การออกแบบกจกรรมการเรียน!กลุ่มสาระการ เรียน!วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่าง มีวิจารณญาณ ในยุคการศึกษา 4.0 ด้วย กระบวนการจัดการเรียน!ตามแนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย 1 2,400
96 613022011 ครูคณิตศาสตร์ ดับ Thailand 4.0 คณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 13,400
97 613031050 หลักสูตรอบรมเซิงบูรณาการเพื่อพัฒนาครู ภาษาไทยสู่ยุค Education 4.0 : ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาไทย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3 15,900
98 613041007 การใช้แอพพลิเคซันเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษของนักเรียนตามแนวคิดจิตวิทยาการ ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 3,140
99 613041013 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้การ จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2 7,640
100 613041015 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูกลุ่มสาระ การเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ บริษัท เอนเกจ ทู เลิร์น จำกัด 1 4,900
101 613041033 นวัตกรรมแก้ป็ญหาการอ่านออกเขียนได้ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราซภัฏพิบูลสงคราม 3 12,000
102 613041034 พัฒนาการพูดภาษาอังกฤษผ่านโซเชียลมีเดีย ภาษาอังกฤษ บริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิซจำกัด 1 4,080
103 613041035 พัฒนาครูเพื่อจัดการเรียน!ภาษาอังกฤษด้านการ อ่านและการเขียนเซิงวิเคราะห์และการคิดอย่างมี วิจารณญาณ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น ตามแนวคิดกิจกรรมการใช้เหตุผล ประกอบคำถาม การเรียน!แบบ CIRC, Lexical Approach และ Cloze Procedure ภาษาอังกฤษ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 4,900
104 614012035 อบรมเซิงปฏิบัติการปฏิสัมพันธ์ทางนิวเคลียร์และ ปรากฏการณ์บนท้องฟ้าต่อสิ่งมีชีวิต วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 5,500
105 613041045 หลักสูตรเสรีมสร้างสมรรถนะการสอนไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ : ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาอังกฤษ ศูนย์บรีการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 5,380
106 613041046 หลักสูตรอบรมเซิงบูรณาการเพื่อพัฒนาครู ภาษาอังกฤษสู่ยุค Education 4.0 : ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาอังกฤษ ศูนย์บรีการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 5,380
107 613044001 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือน จริงแบบออนไลน์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาอังกฤษ บรีษัท ไทยอินฟอร์เมซั่นพับลิซชิ่งซิสเต็มส์ จำกัด 1 3,900
108 613044003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2) โดยใช้สถานการณ์ จำลองเสมือนจริงแบบออนไลน์สำหรับครู มัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาอังกฤษ บริษัท ไทยอินฟอร์เมซั่นพับลิซชิ่งซิสเต็มส์ จำกัด 1 3,900
109 613101005 การเขียนแบบก่อสร้าง 3 มืต้โดยใช้โปรแกรม Sketchup ขั้นพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 5,150
110 613111001 Project Based Learning สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ลังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 7,280
111 613111061 หลักสูตรแกอบรมเซิงปฏิบัติการ : อบรมเซิง ปฏิบัติการการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการ เรียนรู้วิชาชีพครู(PLC)m อเสริมสร้างสมรรถนะ ทางจิตวิทยาครูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ลังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราซภัฏสุราษฎร์ธานี 1 3,430
112 613112003 การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูใน วิถีพุทธ ลังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศูนย์อาเซียนศึกษา 1 4,970
113 613112004 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเพื่อส่งเสรีม กระบวนการคดชั้นสูง ลังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จำกัด 2 13,640
114 613121013 การพัฒนารูปแบบแกสมรรถภาพทางกาย เพื่อไป ประยุกติใช้ในแต่ละชนิดกีฬา สุขศึกษาและพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยา เขตบางเขน) 1 3,020
115 613122005 การพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พล ศึกษาและนันทนาการ ในศตวรรษที่ 21 สุขศึกษาและพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 1 4,690
116 613141025 เทคนิคการสอนละครสร้างสรรค์เพื่อการดำรงอยู่ ของนาฏศิลฟ้โทยในยุค Thailand 4.0 : ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ศิลปะศึกษา ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 5,300
117 613151039 การปรึกษาเซิงจิตวิทยา : ทักษะการสื่อสารที่ทรง พลังสำหรับครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 2,780
118 613151047 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการแนะแนวในศตวรรษ ที่21 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสำปาง 2 9,080
119 613151048 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อแก้ปญหาเพศสัมพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสำปาง 5 22,700
120 613181006 กลยุทธ์การแก้ปีญหาทางการศึกษาในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการสาระ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสำปาง 10 23,400
121 613181045 การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการเรื่องทักษะพื้นฐานที่ จัาเป็นต่อการดำรง1ชีวิตตาม1ปรัชญา1ของเศรษฐกิจ พอเพียง บูรณาการสาระ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราซภัฏสำปาง 47 144,760
122 613291008 การประยุกต์,ใช้ Google Apps for Education ในการจัดการการเรียนการสอนแบบ Active Learning การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 5,920
123 613291013 การสร้างโมเดล 3 มิติเพื่อส่งเสรีมทักษะการเรียน! ในศตวรรษที่ 21 ด้วยโปรแกรม Autodesk Maya การงานอาชีพและเทคโนโลยี บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จำกัด 1 6,820
124 613291022 สร้างห้องเรียน 4.0 ด้วยเทคโนโลยีอย่างง่าย (มัธยมศึกษาตอนต้น) การงานอาชีพและเทคโนโลยี บรีษัท อะบัสโบโต เอดูเคชันแนล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำดัด 1 8,200
125 614011043 หลักและเทคนิคระดับพื้นฐานสำหรับการคิด นวัตกรรมและการต่อยอดสู่สิทธิบัตรสำหรับครู วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 1 4,420
126 614021008 การพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ด้วยการจัดการ เรียน!กลุ่มสาระการเรียน!คณิตศาสตร์โดยใช้ โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ใน ศตวรรษที่ 21 (ระดับพื้นฐาน) คณิตศาสตร์ บริษัท เงินทองพะเนิน จำกัด 4 19,760
127 614021010 การออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียน!เพื่อพัฒนา ทักษะกระบวนการและโครงงานคณิตศาสตร์ สำหรับครูประจำการในโรงเรียนเขตภาคเหนือ ตอนล่าง คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 4,840
128 614023002 การพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ด้วยการจัดการ เรียน!กลุ่มสาระการเรียน!คณิตศาสตร์โดยใช้ โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ใน ศตวรรษที่ 21 (ระดับกลาง) คณิตศาสตร์ บริษัท เงินทองพะเนิน จำกัด 1 8,400
129 614044002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจากสื่อสำเร็จรูป SPEEXX ระดับพื้นฐาน (Basic User A1-A2) ภาษาอังกฤษ บริษัท โมบาย โซลูซั่นส์ อินท้เกรเตอร์ จำดัด 2 7,200
130 614101008 การใช้เทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และการปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี บริษัท โมบาย โซลูซั่นส์ อินท้เกรเตอร์ จำดัด 2 6,400
131 614102012 ผลิตสื่อเออาร์ ด้วยโมmiและอินโฟๆ สำหรับ ห้องเรียนอัจฉริยะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี บริษัท เออาร์ไอที จำดัด 1 5,030
รวม 668 2,733,686