คู่มือการการปฏิบัติงาน (Work Manual) เล่ม 1 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง


📗 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เล่ม 1 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 17 กระบวนงาน 📗 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เล่ม 2 การบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุ จำนวน 14 กระบวนงาน