โปรแกรมเครื่องมือวัดและประเมินผล สพป.ลำปาง เขต 1

คำชี้แจง

***** โปรดอ่านคำชี้แจง *****

***** ข้อมูลนักเรียนในระบบอัพเดท ณ รอบที่ 1 *****

 1. โปรแกรมสำหรับกรอกข้อมูลผลการสอบของนักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.1-6 ให้กรอกข้อมูลทุกชั้นปี
 2. โปรดกรอกจำนวนนักเรียนแต่ละชั้น ตามความเป็นจริง และตรวจสอบชื่อ - นามสกุล นักเรียนแต่ละชั้น
 3. นักเรียนปกติ และนักเรียนบกพร่อง ให้แยกกรอกข้อมูลผลการประเมิน (ซึ่งได้แยกไว้ให้แล้ว)
 4. นักเรียนที่ไม่ได้เข้าสอบอาจจะด้วยสาเหตุ ป่วย ลา หรือสาเหตุอื่นๆ ที่ไม่ได้มาเรียนในวันนี้ ให้จัดสอบในวันถัดไป
 5. ช่องระดับคุณภาพ ไม่ต้องกรอกอะไร โปรแกรมจะประมวลผลให้เอง
 6. ในกรณีที่นักเรียนปกติมีผลในช่องระดับคุณภาพเป็น "ปรับปรุง" ให้กรอกระบุสาเหตุการที่ได้ผลการสอบเท่ากับ "ปรับปรุง" โดยมีรายการให้เลือกดังนี้ :-
  1 = ครอบครัวยากจน, 2 = ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่, 3 = พ่อแม่หย่าร้าง, 4 = ป่วยเรื้อรัง 5 = แรงงานย้ายถิ่น, 6 = มีแนวโน้มบกพร่องทางการเรียนรู้ , 7 = ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง, 8 = สาเหตุอื่น ๆ (นอกเหนือจาก 1-7)
 7. โปรแกรมจะ Link ไปประมวลผล "สรุปผลประเมินเด็กปกติ" (อัตโนมัติ)
 8. ให้พิมพ์ "สรุปผล_เด็กปกติ" , "สรุปสาเหตุ_เด็กปกติ" ,สรุปผล_เด็กบกพร่อง" , "สรุปสาเหตุ_เด็กบกพร่อง" รวม 4 รายการ ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561
 9. ทำหนังสือราชการของโรงเรียนแนบเอกสารแบบสรุปผลการสอบ (ตามข้อ 9) ส่งเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป

***** ขอขอบคุณที่กรุณาอ่านจนจบ *****

กำหนดการสอบครั้งที่ 2 ภายใน 31 ส.ค. 61


คู่มือ

งานนำเสนอ ประชุมบันทึกข้อมูลการอ่าน การเขียน สพป.ลำปาง 1


QR CODE กลุ่มไลน์ สอบอ่านเขียน.ลป.1