Contact Us

ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ

Address

หมู่ที่ 12 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000

Phone Number

054-335068-9

Fax Number

054-335065