แบบสำรวจข้อมูลนักเรียน สพป.ลำปาง เขต 1

กำหลังโหลด...

 รายงานข้อมูลนักเรียน

ลำดับ รหัสโรงเรียน โรงเรียน อำเภอ ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนครูและบุคลากร จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน ผู้รายงาน ยืนยันข้อมูล จัดการข้อมูล
1 52010001 วัดหลวงวิทยา เมืองลำปาง นายมนตรี. เตชะตามี 17 156 12 นายธงไชย. จันต๊ะวงค์ Y
2 52010002 วัดพระเจ้านั่งแท่น เมืองลำปาง นายประเสริฐ ตั้งวิบูลยกิจ 8 57 8 ธัญสุดา วงค์ใจบุตร Y
3 52010005 บ้านกาศเมฆ เมืองลำปาง นายอานนท์ จันทร์มณี 10 70 9 นางสาวบุษราคัม จิตร์วิไลย์ Y
4 52010006 บ้านศรีหมวดเกล้า เมืองลำปาง นายประชัน กุญชร 10 42 9 นางสาวบุษราคัม จิตร์วิไลย์ Y
5 52010007 บ้านหนองยาง เมืองลำปาง - 1 0 0 นางสาวบุษราคัม จิตร์วิไลย์ Y
6 52010008 บ้านพระบาท เมืองลำปาง 0 0 0 0 0 Y
7 52010009 บ้านโทกหัวช้าง เมืองลำปาง นางทิมแก้ว ธรรมรักษ์สกุล 7 71 8 นายพีรวัตร ธรรมลังกา Y
8 52010012 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เมืองลำปาง นายเดชวิทย์ หล้าปาวงศ์ 27 511 24 นายเอกพล ปิกเกษม Y
9 52010015 บ้านหมอสม เมืองลำปาง - 0 0 0 0 Y
10 52010016 บ้านสำเภา เมืองลำปาง นายสุวิทย์ สมทราย 4 24 5 นางศิริพร ประเสริฐศรี Y
11 52010021 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เมืองลำปาง นายสุนธร ธรรมสิทธิ์ 15 150 8 นายสมศักดิ์ ฝั้นคำอ้าย Y
12 52010023 ธงชัยวิทยา เมืองลำปาง นายฐาณกร กิ่งจันทราสิน 15 136 11 นายฐาณกร กิ่งจันทราสิน Y
13 52010024 บ้านทุ่งฝาย เมืองลำปาง นางมณีวรรณ นกเจริญ 6 56 9 นางสาวภัควรินทร์ ปิงขอด Y
14 52010025 บ้านท่าโทก เมืองลำปาง นายธนพงษ์ อมฤตวิสุทธิ์ 2 30 7 นางสาวภัควรินทร์ ปิงขอด Y
15 52010029 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เมืองลำปาง นายประกาศิต สิงห์หล้า 7 99 9 นางสาววีรยา อุดหมอ Y
16 52010031 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 เมืองลำปาง นางนวกาญจน์ ฝั้นมณีวรรณ์ 6 119 8 นางสาววีรยา อุดหมอ Y
17 52010034 วัดน้ำโท้ง เมืองลำปาง นายประพันธ์ เชื้อสิงห์ 16 107 9 นางสาวอัฉราพรรณ อิ่นทา Y
18 52010042 บ้านห้วยเป้ง เมืองลำปาง - 0 0 0 0 Y
19 52010043 ทุ่งฝางวิทยา เมืองลำปาง นายธีระศักดิ์ สุวรรณปัญญา 16 99 11 นางสาวอัจฉราพรรณ วังวน Y
20 52010044 วัดค่ากลาง เมืองลำปาง นายสุทิน จันทรวรเชตต์ 8 71 9 นายคิณกรณ์ สุระทิพย์ Y
21 52010045 วัดทุ่งโจ้ เมืองลำปาง นายทวีทรัพย์ จันทร์มณี 7 62 8 นายณัฐวุฒิ ศิริวนิชย์ Y
22 52010046 บ้านสบค่อม เมืองลำปาง นางกนิษฐา ศรีประดิษฐ์ 5 52 8 นางสาวอัจฉราพรรณ วังวน Y
23 52010047 บ้านบ่อหิน เมืองลำปาง นายสมบัติ สิริวงศ์เครือ 0 0 0 นายสมบัติ สิริวงศ์เครือ Y
24 52010048 วัดบ้านเป้า เมืองลำปาง นายสมบัติ สิริวงศ์เครือ 1 0 0 นายสมบัติ สิริวงศ์เครือ Y
25 52010051 แม่ก๋งวิทยา เมืองลำปาง นายสมบัติ สิริวงศ์เครือ 17 165 11 นายสมบัติ สิริวงศ์เครือ Y
26 52010052 บ้านแม่อาง เมืองลำปาง นางสาวอรุณี แก้วมา 8 79 8 นางภัทรา ปัญญายืน Y
27 52010054 วัดศรีปรีดานุเคราะห์ เมืองลำปาง นายเธวิญ เย็นใจ 5 44 9 นางสาวศิริภัสสร คำหลู่ Y
28 52010055 สบมายสามัคคีวิทยา เมืองลำปาง นางศิริรัชญ์ ธิต๊ะ 12 109 8 นางศรุตา เหมือนจันทร์ Y
29 52010056 บ้านหัวทุ่ง เมืองลำปาง นายพิศาล เครือทนุ 7 77 8 นางสุกัญญา ไหวคิด Y
30 52010059 วัดเสด็จ เมืองลำปาง นายชำนาญ แสงจันทร์ 14 197 9 นางอนงค์ กุลเมือง Y
31 52010060 ชุมชนบ้านทราย เมืองลำปาง นายบพิตร ศิริรัตน์ 6 60 8 นางสาวดลฤทัย กลั่นภูมิศรี Y
32 52010061 บ้านทรายมูล เมืองลำปาง นายสุเทียน ฤทธิพรหม 3 41 8 นางสาวศิริจรรยา ตาจะนะ Y
33 52010063 บ้านจำค่า เมืองลำปาง นายประวรรธน์ โชติระวีวรฤทธิ 7 60 8 นางสาวกรรณิกา ใจอินทร์ Y
34 52010064 บ้านเอื้อม เมืองลำปาง นายกพล เมืองยศ 1 0 0 นายสมบัติ สิริวงศ์เครือ Y
35 52010065 บ้านทุ่งกล้วย เมืองลำปาง นายสิงห์ทอง คำเขื่อน 8 100 8 นางสาวนงค์คาร ดวงแก้ว Y
36 52010066 วัดบ้านฮ่อง เมืองลำปาง - 7 55 8 นางสาวอรวดี นิติสุทธิกา Y
37 52010069 วัดบ้านสัก เมืองลำปาง นายสุรชัย กิมาคม 6 52 8 นางสาวอรวดี นิติสุทธิกา Y
38 52010070 บ้านแม่เฟือง เมืองลำปาง นายมนัส แก้วมิตร 4 68 8 ปราณี ทาวงศ์มา Y
39 52010071 บ้านหมากหัววัง เมืองลำปาง นายประสิทธิ์ เตชะ 7 101 9 นางละเอียด โรจน์รุ่ง Y
40 52010072 บ้านบุญนาค เมืองลำปาง นายธนิต ลาลุน 4 49 8 นางสาวเกศรินทร์ แสนจิตร Y
41 52010073 วัดบ้านแลง เมืองลำปาง นายนิยม เกตุวงค์ 4 26 7 นายนิวัติ พอใจ Y
42 52010075 วัดนาน้อย เมืองลำปาง - 1 0 0 นางสาวิตตรี ยุชมภู Y
43 52010077 บ้านกาด เมืองลำปาง นายสุเกษ วงศ์นาม 3 12 6 นางสาวิตตรี ยุชมภู Y
44 52010078 บ้านทุ่งกู่ด้าย เมืองลำปาง นายศิวะชัย พรหรมจันทร์ 3 10 4 นางสาวจิตสินี สมพงษ์ Y
45 52010079 บ้านป่าตันกุมเมือง เมืองลำปาง นายบุญสนอง แก้วประเทศ 7 58 9 นางสาวิตตรี ยุชมภู Y
46 52010082 วัดต้นต้อง เมืองลำปาง นางปนัดดา เข็มนาค 1 3 1 นายอิทธิ ทุ่งเก้า Y
47 52010083 บ้านไร่(ประชาสามัคคี) เมืองลำปาง - 1 4 3 นายอิทธิ ทุ่งเก้า Y
48 52010084 พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) เมืองลำปาง นายจรัส ไชยา 13 117 12 นายอิทธิ ทุ่งเก้า Y
49 52010085 บ้านปงวัง เมืองลำปาง นายวิกร จันหอม 6 43 7 นางเพ็ญศรี อำพันธุ์ Y
50 52010088 บ้านปงสนุก เมืองลำปาง นายสมพร นาคพิทักษ์ 147 2097 59 นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง Y
51 52010089 อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เมืองลำปาง นายสมยศ ยะม่อนแก้ว (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเร 245 3193 94 นายสมยศ ยะม่อนแก้ว Y
52 52010090 กอรวกพิทยาสรรค์ แม่เมาะ นายสุภาพ หงส์สามสิบเจ็ด 19 172 12 นางเกศกานต์ นันเปียง Y
53 52010091 บ้านทาน แม่เมาะ นายณรงค์ พรมโลกา 13 155 9 นางกุลชญา กันธิยาใจ Y
54 52010092 บ้านวังตม แม่เมาะ นางลัดดา. ท้วมไชยนาม 7 49 8 นางกุลชญา กันธิยาใจ Y
55 52010093 บ้านนาแช่ แม่เมาะ นายพัฒนพงศ์ สออนรัมย์ 9 58 8 นางเกศกานต์ นันเปียง Y
56 52010094 บ้านปงแท่น แม่เมาะ 0 0 0 0 นางสาวกิ่งดาว สังขวารี Y
57 52010095 บ้านนาสัก แม่เมาะ นายมณฑล อินเจือจันทร์ 13 105 9 นายสิทธิภูมิ ตะนา Y
58 52010096 บ้านแม่หล่วง แม่เมาะ ว่า ร.ต.วัฒนา บุญละคร 2 0 0 นางสาวกุลชญา เต็มสวัสดิ์ Y
59 52010098 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ แม่เมาะ ว่าที่ ร.ต.วัฒนา บุญละคร 19 170 12 นางสาวกุลชญา เต็มสวัสดิ์ Y
60 52010099 บ้านแม่จาง แม่เมาะ นางปาริชาติ ก่อเกิดวงศ์ 7 63 9 อิสรารัตน์ บุญช่วย Y
61 52010100 วัดสบจาง แม่เมาะ นายนพดล ยอดวงศ์ 9 61 9 นายวิทยา คำแสนเดช Y
62 52010101 วัดท่าสี แม่เมาะ นายยงเกียรติ อินทรเดช 11 73 8 น.ส.วาสนาพรรณ รัตน้ำหิน Y
63 52010104 บ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง แม่เมาะ นายพรหมมิฬ 5 33 6 นางสาวอรราภา ลาภมา Y
64 52010105 บ้านจำปุย แม่เมาะ นางเตือนจิตร์ เงินเย็น 6 66 6 นายกรณพัฒน์ นันทะวงศ์ Y
65 52010106 บ้านแม่ส้าน แม่เมาะ นายพรหมมิฬ ยะนะโย 11 57 8 นางสาวอรราภา ลาภมา Y
66 52010107 วัดหัวฝาย แม่เมาะ นายบุญศักดิ์ นาคอ่อน 8 71 8 นางวิไลวรรณ ศรีสวัสดิ์ Y
67 52010108 บ้านเวียงหงส์ล้านนา แม่เมาะ นางสาวสุพัตรา คำชุ่ม 17 18 9 กมลพร แพนชัยภูมิ Y
68 52010109 วัดบ้านแขม แม่เมาะ นายเฉลิม สิงห์แก้ว 14 197 9 น.ส.กมลพร แพนชัยภูมิ Y
69 52010110 อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) แม่เมาะ นายทวีศักดิ์ สายมิตร 66 1324 39 นางสุกัลยา แปงอินต๊ะ Y
70 52010113 สบป้าดวิทยา แม่เมาะ นายกฤษฎา ศรีภูมินทร์ 18 151 12 นายนพดล ภาวะโคตร Y
71 52010114 บ้านสบเติ๋น แม่เมาะ นางศศธร เขาเรียง 10 62 8 นายนพดล ภาวะโคตร Y
72 52010116 สบเมาะวิทยา แม่เมาะ นายวินัย แป้นน้อย 19 131 12 น.ส.กมลพร แพนชัยภูมิ Y
73 52010120 แม่แป้นวิทยา งาว นายเชาวเร กันอิน 14 96 11 นายสมชาย นันทะเสน Y
74 52010121 แม่ฮ่างวิทยา งาว นายอภิศักดิ์ ปิ่นแก้ว 16 230 11 นายอลงกรณ์ ไชยหมอน Y
75 52010123 บ้านโป่ง งาว นายสมเกียรติ กันไชยา 2 5 4 นางสุพรรษา จอมอินทร์ Y
76 52010124 บ้านสบพลึง งาว นายสมเกียรติ กันไชยา 17 160 11 นางสุพรรษา จอมอินทร์ Y
77 52010125 บ้านใหม่ งาว ว่าที่ร้อยตรีนิกร ตันชุ่ม 9 80 9 นางสาวพลอยศิริ จันทร์ผา Y
78 52010127 ชุมชนบ้านร้อง งาว นายมานพ สิทธิกูลนะ 1 22 4 นางสาวอุมาพร บุรพาสิริ Y
79 52010128 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 งาว นายมานพ สิทธิกูลนะ 8 63 6 นางสาวอุมาพร บุรพาสิริ Y
80 52010129 บ้านข่อยมิตรภาพสาขาบ้านแม่งาว งาว นายมานพ สิทธิกูลนะ 1 20 6 นางสาวอุมาพร บุรพาสิริ Y
81 52010130 ผาแดงวิทยา งาว นางธัญชนก จันทรศร 14 131 11 นางสาวณัฐพัชร วงศ์พิชัย Y
82 52010131 บ้านแม่งาวใต้ งาว นางสาวกรรณิการ์ ทาใจ 3 19 6 เพชรา บุญเรือง Y
83 52010132 บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า งาว นางสาวกรรณิการ์ ทาใจ 2 15 5 ศุภกิจ หล้าพระบาง Y
84 52010134 บ้านหวด งาว นายสมเจตน์ ไปเร็ว 7 64 7 นางอุบล รินนานนท์ Y
85 52010135 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) งาว สอ. พงศ์กิติ แก้วกิติ 15 286 11 นางปาณิศรา อินทรปัญญา Y
86 52010136 บ้านปางหละ งาว - 0 0 0 นางปาณิศรา อินทรปัญญา Y
87 52010138 ชุมชนบ้านแหง งาว นายวัชราวุฒิ กลมไล 9 92 9 นางสาวอัญชลี หน่อเครือคำ Y
88 52010140 บ้านบ่อห้อ งาว นายเจริญ อุทานันท์ 20 239 12 นายปฏิรูป จันทร์ตาวงค์ Y
89 52010143 บ้านห้วยหก งาว นายสุภาพ ถึงสุข 3 10 4 นายสุภาพ ถึงสุข Y
90 52010145 บ้านอ้อน งาว นายวัรยุทธ์ ควรคิด 15 251 12 นายวีรยุทธ์ ควรคิด Y
91 52010147 บ้านแม่กวัก งาว นางเพลิน สุขรัตน์ 5 39 7 นางเพลิน สุขรัตน์ Y
92 52010149 บ้านห้วยอูน งาว นายวิสุทธิ์ สุขรัตน์ 13 108 8 นางศิรารัตน์ เรือนนาค Y
93 52010150 บ้านขุนแหง งาว นายวิสุทธิ์ สุขรัตน์ 1 14 0 นางศิรารัตน์ เรือนนาค Y
94 52010153 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา งาว นายวรริทธิ์ กันชาติ 11 94 11 นางสาวพวงพรรณ จันทร์ฟุ่น Y
95 52010155 บ้านแม่ตีบ งาว นายชัยวัฒน์ ศรีธิ 19 210 12 นายชัยวัฒน์ ศรีธิ Y
96 52010156 บ้านงิ้วงาม งาว นายชัยวัฒน์ ศรีธิ 4 0 0 นายชัยวัฒน์์ ศรีธิ Y
97 52010157 บ้านทุ่ง งาว นายสมคิด ดอนมอญ 10 87 9 นางสาวเมษิยา ขวัญทอง Y
98 52010159 บ้านหลวงใต้ งาว นางสาวประทุมทิพย์ คำเหลือง 6 67 8 นางสาวสุกัญญา ใจวนะ Y
99 52010162 บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล งาว นายมานะ ใจบุญ 7 91 9 นางสาวจุฑามาศ นามวงศ์ Y
100 52010163 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) งาว นายกฤิชติเดช ไชยแก้ว 36 580 27 นางสาวจุฑามาศ นามวงศ์ Y
101 52010164 ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) ห้างฉัตร นางอรพิน ไชยโวหาร 15 107 11 นางสาวกันตา ภูศิตอุดมโชค Y
102 52010165 บ้านหม้อ ห้างฉัตร 0 0 0 0 0 Y
103 52010166 บ้านจำ ห้างฉัตร 0 0 0 0 0 Y
104 52010167 บ้านปงใต้ ห้างฉัตร 0 0 0 0 0 Y
105 52010169 บ้านสัน ห้างฉัตร นายจรัส แก้วหนองแสง 8 49 8 นางสาวรัตนา สายคำฟู Y
106 52010170 บ้านเหล่า ห้างฉัตร นางพิมพ์จันทร์ พัชรดำรงกุล 12 154 9 นางสาวอรทัย แก้วบุญเรือง Y
107 52010171 เมืองยาววิทยา ห้างฉัตร นายภูชิชย์ ทาวงศ์มา 23 181 12 นางสาวมัณฑณา ปานพิมพ์ Y
108 52010172 บ้านเวียงเหนือ ห้างฉัตร - 3 0 0 นางสาวมัณฑณา ปานพิมพ์ Y
109 52010173 ชุมชนบ้านสันกำแพง ห้างฉัตร นายศุภวัช จำฟู 15 206 9 นายศุภวัช จำฟู Y
110 52010176 บ้านป่าเหียง ห้างฉัตร นายศักดิ์ นามะเสน 2 0 0 นางจันจิรา สุทธคุณ Y
111 52010177 บ้านโป่งขวาก ห้างฉัตร นายศักดิ์ นามะเสน 9 112 9 นางจันจิรา สุทธคุณ Y
112 52010178 บ้านหัวทุ่ง ห้างฉัตร นายอนันต์ เงาเดช 9 49 9 นางจันจิรา สุทธคุณ Y
113 52010180 บ้านปันเต้า ห้างฉัตร - 1 16 5 นางจันจิรา สุทธคุณ Y
114 52010182 บ้านทุ่งหก ห้างฉัตร นายกุศล ต๊ะมะโน 9 60 8 นาง Y
115 52010183 บ้านทุ่งผา ห้างฉัตร นายกุศล ต๊ะมะโน 1 1 0 นางสาวดวงใจ ดวงสาร Y
116 52010184 บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย ห้างฉัตร นายอำนวย พรมรัมย์ 7 40 9 นางสาวภัทรานิษฐ์ จะมัง Y
117 52010185 บ้านยางอ้อย ห้างฉัตร นายวิทยา กิติกาศ 7 43 9 นางสาวภัทรา ตาไว Y
118 52010186 บ้านทุ่งเกวียน ห้างฉัตร นายศักดิ์ แสงบุญเรือง 3 7 4 นางสาวภัทรา ตาไว Y
119 52010188 บ้านดอนหัววัง ห้างฉัตร - 0 0 0 0 Y
120 52010189 บ้านสันทราย ห้างฉัตร นายศักดิ์ แสงบุญเรือง 6 62 9 นางสาวภัทรา ตาไว Y
121 52010190 ทุ่งหนองขามวิทยา ห้างฉัตร นายชาติณรงค์ มณีมูล 12 40 9 นางมัทรี มิ่งเชื้อ Y
122 52010194 บ้านปันง้าว ห้างฉัตร นางพิมพร ไชยตา 9 71 8 นางสาวรัตนา สายคำฟู Y
123 52010195 อนุบาลห้างฉัตร ห้างฉัตร นายชัยชนะ สมหวัง 44 860 24 นายพงษ์ศักดิ์ ทรายเป็ง Y
124 52010196 ชุมชนบ้านแม่ฮาว ห้างฉัตร นายพิชัย สดเอี่ยม 9 50 8 นางสาวดวงใจ ดวงสาร Y
รวม 1,490 16,929 1,091