ระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดการ

สพป.ลำปาง เขต 1

Central Database Management System.

โรงเรียนในสังกัด สพป.ลำปาง เขต 1 อยู่ในโครงการศูนย์ USO Net และอยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างศูนย์ USO Net จำนวน 5 โรง คือ 1.บ้านผาแดง อ.งาว , 2.บ้านแม่ตีบ อ.งาว , 3.บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 อ.งาว , 4.บ้านทาน อ.แม่เมาะ และ 5.กอรวกพิทยาสรรค์ อ.แม่เมาะ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

จำแนกข้อมูลตามขนาดโรงเรียนสังกัด สพป.ลำปาง เขต 1

ข้อมูล ณ (10 มิ.ย.2561)

95 แห่ง

โรงเรียนขนาดเล็ก

ครู 652 คน
นักเรียน 4,846 คน
รายละเอียด

21 แห่ง

โรงเรียนขนาดกลาง

ครู 421 คน
นักเรียน 4,573 คน
รายละเอียด

2 แห่ง

โรงเรียนขนาดใหญ่

ครู 110 คน
นักเรียน 2,144 คน
รายละเอียด

2 แห่ง

โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

ครู 362 คน
นักเรียน 5,261 คน
รายละเอียด

ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ลำปาง เขต 1

ข้อมูล ณ (10 มิ.ย.2561)

120 แห่ง

โรงรียน

รายละเอียด

1,545 คน

ครู/บุคลากร

รายละเอียด

16,824 คน

นักเรียน

รายละเอียด

1,098 ห้อง

ห้องเรียน

รายละเอียด

ข้อมูลนักเรียน จำแนกเป็นอำเภอ

อำเภอเมืองลำปาง
8,688 คน

รายละเอียด

อำเภอห้างฉัตร
2,097 คน

รายละเอียด

อำเภอแม่เมาะ
2,975 คน

รายละเอียด

อำเภองาว
3,064 คน

รายละเอียด

ข้อมูลครูและบุคลากร จำแนกเป็นอำเภอ

อำเภอเมือง
752 คน

รายละเอียด

อำเภอห้างฉัตร
212 คน

รายละเอียด

อำเภอแม่เมาะ
273 คน

รายละเอียด

อำเภองาว
308 คน

รายละเอียด

จำนวนโรงเรียนแต่ละอำเภอ

ข้อมูลพื้นฐาน ด้านการศึกษา

จำนวนโรงเรียนแต่ละอำเภอ

 

ติดต่อเรา สพป.ลำปาง เขต 1

หมู่ 12 ถนนลำปาง-งาว ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง, 52000

โทรศัพท์ 054 335 068 - 9

โทรสาร 054 335 065

Website: www.lpg1.go.th

Facebook: www.facebook.com/Lampang1

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

O-NET : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

DLTV DLIT

การจัดการศึกษาทางไกล DLTV รูปแบบใหม่ NEW DLTV

การจัดการศึกษาทางไกล DLTV

95 แห่ง

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2561
รายละเอียด

การจัดการศึกษาทางไกล DLIT

28 แห่ง

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2561
รายละเอียด

ทำเนียบบุคลากร สังกัด

สมุดโทรศัพท์ สำนักงานเขตพื้นที่กำรศึกษา ประถมศึกษาลำปาง เขต 1

ทำเนียบประธานเครือข่าย

สมุดโทรศัพท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลำปาง เขต 1

โรงเรียนในโครงการต่างๆ

 

โรงเรียนคุณธรรม

GIS พิกัดโรงเรียน

 

โรงเรียนประชารัฐ

GIS พิกัดโรงเรียน

 

โรงเรียนดีใกล้บ้าน

GIS พิกัดโรงเรียน

 

โรงเรียนดีประจำตำบล

GIS พิกัดโรงเรียน

 

โรงเรียนในฝัน

GIS พิกัดโรงเรียน

 

โรงเรียนต้นแบบ/นำร่อง

GIS พิกัดโรงเรียน

 

โรงเรียนแม่เหล็ก

GIS พิกัดโรงเรียน

 

โรงเรียนพระราชทาน

GIS พิกัดโรงเรียน

 

ทำเนียบบุคลากรในสังกัดฯ

Person Of Lampang Primary Education Service Area Office 1

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดฯ

School Administration.

นายประเสริฐ ตั้งวิบูลยกิจ

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น

นายศักดิ์ นามะเสน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งขวาก

นายบุญศักดิ์ นาคอ่อน

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวฝาย

นายวีรยุทธ์ ควรคิด

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อน