ระบบบริหารงานงบประมาณโครงการ [Action Plan] กลุ่มนโยบายและแผน

 รายงานความก้าวหน้า >> ปีการทำงานที่ 2561 รอบการทำงานที่ 3

ยอดเงินรวมทั้งหมด
฿2,261,787

อนุมัติใช้ไป

฿0 บาท

รายละเอียด

องค์ประกอบที่ 1
฿866,500

อนุมัติใช้ไป

฿0 บาท

รายละเอียด

องค์ประกอบที่ 2
฿1,395,287

อนุมัติใช้ไป

฿0 บาท

รายละเอียด

แยกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
฿0

ใช้ไป

฿0 บาท

รายละเอียด

ยุทธศาสตร์ที่ 2
฿470,300

ใช้ไป

฿0 บาท

รายละเอียด

ยุทธศาสตร์ที่ 3
฿290,150

ใช้ไป

฿0 บาท

รายละเอียด

ยุทธศาสตร์ที่ 4
฿0

ใช้ไป

฿0 บาท

รายละเอียด

ยุทธศาสตร์ที่ 5
฿0

ใช้ไป

฿0 บาท

รายละเอียด

ยุทธศาสตร์ที่ 6
฿1,501,337

ใช้ไป

฿0 บาท

รายละเอียด

รายงานการใช้งบประมาณแยกตามรายการองค์ประกอบที่ 1

ลำดับ รายการ งบประมาณ อนุมัติใช้ไป ยอดเงินคงเหลือ
1 ค่าซ่อมแซมอาคารสำนักงาน 312,500 0 312,500
2 ค่าวัสดุสำนักงาน 200,000 0 200,000
3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน 100,000 0 100,000
4 จ้างเหมาอัตราจ้างชั่วคราว 3 อัตรา 84,000 0 84,000
5 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น 80,000 0 80,000
6 ค่าตอบแทน ใช้สอย 50,000 0 50,000
7 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าหมึกถ่ายเอกสาร 40,000 0 40,000
งบประมาณทั้งสิ้น ฿866,500 ฿0 ฿866,500

รายงานการใช้งบประมาณแยกตามรายการองค์ประกอบที่ 2

ลำดับ รายการ งบประมาณ อนุมัติใช้ไป ยอดเงินคงเหลือ
1 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 400,000 0 400,000
2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 269,440 0 269,440
3 พัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหาร 240,000 0 240,000
4 ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพฯ 232,217 0 232,217
5 พัฒนาข้าราชการ ลูกจ้าง บุคลากรเกษียณ ปี 2561 97,000 0 97,000
6 พัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ 62,500 0 62,500
7 พัฒนาหลักสูตร การวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา 37,585 0 37,585
8 ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากร ปี 2561 20,710 0 20,710
9 นิเทศ ติดตามและประเมินผลคุณภาพการศึกษา 18,368 0 18,368
10 การประชุมคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 9,250 0 9,250
11 งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ 6 โรงเรียน 5,097 0 5,097
12 การตรวจสอบภายในและการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต 3,120 0 3,120
งบประมาณทั้งสิ้น ฿2,261,787 ฿0 ฿2,261,787